Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wszczęciu postepowania - Nadleśnictwo Giżycko

 

Znak: RGI.6220.2.2013.DK                                              Orzysz, 16 maja  2013 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Działając zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267  ) w związku  z art. 73 ust ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, ze zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie  przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr.213 poz. 1397) zawiadamiam o wszczęciu postępowania na wniosek z dnia 19.04.2013r. (data wpływu 26.04.2013 r.) Nadleśnictwa  Giżycko, z siedzibą w Giżycku, przy ul. Słowiańskiej 2, w imieniu której działa pełnomocnik Bogusław Lipiński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PPI PROJEKT z siedzibą w Wąsoszu, Plac Rzędziana 17, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie dojazdu pożarowego nr 60 w leśnictwach Góra i Jelenia Góra” obejmującego działki nr:  431, 430, 397, 398, 381, 350, 318/2, 440/2, 318/1, 317/3, 317/2 – obręb Okartowo, gm. Orzysz.

Zgodnie z art. 77 ust. pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (tekst jednolity: Dz. U. z  2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) organami współdziałającymi są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu.

Zgodnie z art. 10 kpa strony mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym o prawie do przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków w przedmiotowym postępowaniu administracyjnym.

 

 

 

 

 

Otrzymują:

  1. Pełnomocnik Bogusław Lipiński
  2. Nadleśnictwo Giżycko
  3. BIP UM w Orzyszu
  4. Tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Orzyszu
  5. Sołtys Sołectwa Góra
  6. Sołtys Sołectwa Okartowo
  7. Pozostałe strony wg wykazu
  8. a/a

 

 

Sprawę prowadzi D. Kowalewska, tel. 87/424 10 58

Data powstania: czwartek, 16 maj 2013 13:28
Data opublikowania: czwartek, 16 maj 2013 13:38
Opublikował(a): Marian Leśkiewicz
Zaakceptował(a): Marian Leśkiewicz
Artykuł był czytany: 2788 razy