Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Decyzja nr 2/13

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w Mikoszach gm. Orzysz

Orzysz, dnia 06.05.2013r.

Nasz znak: RGI.6733.2.2013. GZ

 

DECYZJA NR 2 /13

O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

 

Na podstawie art. 50 ust.1, art. 51 ust.1 pkt 2 oraz art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r poz. 647), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (jednolity tekst  Dz. U. z 2013r. poz. 267 ), po rozpatrzeniu wniosku: PGE Dystrybucja S.A. Oddział w Białymstoku Rejon Energetyczny Ełk  z dnia 04.02.2013r. oraz działającego w imieniu i na rzecz PGE  „ELEKTRIN” inż. Jana Krajewskiego dotyczącego: wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na odbudowę linii energetycznej napowietrznej od słupa nr 25 do 30, przewidzianej do realizacji w: obrębie geodezyjnym Mikosze, gmina Orzysz na działkach o nr ewidencyjnych: 194/2, 195/2, 196, 197, 202, 201, 200, 217, 199;

ustalam:

1/. Rodzaj inwestycji: odbudowa linii energetycznej napowietrznej od słupa nr 25 do 33 na działkach 194/2, 195/2, 196, 197, 202, 201, 200, 217, 199, położonych w obrębie geodezyjnym Mikosze, gmina Orzysz,

2/. Warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych, a w szczególności w zakresie:

a/ warunków i wymagań ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

q       w zakresie warunków i wymagań ochrony i kształtowania ładu przestrzennego mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury Technicznej z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002r., poz. 690 ze zm.),

q       projekt inwestycji powinien być zgodny z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (Dz.U. Nr 202, poz. 2072 z dnia 16 września 2004r.),

q       projekt zagospodarowania terenu inwestycji należy opracować na kopii mapy zasadniczej do celów projektowych, zgodnie z wskazanym przebiegiem na załączniku graficznym do decyzji, z warunkami technicznymi, z przepisami i normami, ze szczególnym uwzględnieniem zachowania wymaganych odległości i zabezpieczeń przy zbliżaniu i skrzyżowaniu projektowanej linii z istniejącym uzbrojeniem technicznym terenu, budynkami, drzewami itp.,

q       przy wnioskowanej inwestycji nie przewiduje się wycinki drzew,

q       parametry planowanej inwestycji.

Odbudowa linii energetycznej napowietrznej od słupa 25-33, zawieszenie przewodów As x Sn 4x70mm² na istniejących słupach. Projektować zgodnie z warunkami przyłączenia urządzeń elektrycznych do sieci elektroenergetycznej wydanymi przez PGE Dystrybucji S.A Oddział Białystok,  i  planowanym przebiegiem wskazanym na załączniku graficznym do niniejszej decyzji,

b/ ochrony środowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

q        analizowany teren położony jest  poza granicami obszaru chronionego krajobrazu,

q       w zakresie ochrony środowiska i zdrowia ludzi mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2008r., Nr 25, poz. 150 ze zm.) oraz ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r. art. 52 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 2 pkt 2 (Dz.U. Nr 151 z 2004r., poz. 1220 ze zm.),

q       zamierzenie wnioskodawcy nie jest zaliczane do przedsięwzięć mogących zawsze lub też potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko oraz do przedsięwzięć innych niż mogących znacząco oddziaływać na środowisko, niezwiązanych bezpośrednio z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynikających z tej ochrony, a mogących znacząco lub też potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.).

c/ obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacyjnej:

q       planowaną inwestycję w obrębie Mikosze projektować zgodnie z przebiegiem wskazanym na załączniku graficznym do niniejszej decyzji i wg warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej wydanych przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok,

d/ wymagań dotyczących ochrony interesów osób trzecich: decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich

q       wnioskowaną inwestycję należy projektować i realizować w sposób zapewniający spełnienie wymagań określonych w art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane /Dz. U. z 2010r. nr 243, poz. 1623 z późn. zm./.

e/ ochrony obiektów budowlanych na terenach górniczych: nie dotyczy

 

3. Linie rozgraniczające teren inwestycji, wyznaczone na mapie w odpowiedniej skali z oznaczeniami graficznymi stanowiącej graficzny załącznik Nr 1 do niniejszej decyzji

 

4.  Pozostałe warunki:

1) projektowanie zlecić uprawnionej jednostce,

2) projektować zgodnie z obowiązującymi przepisami,

3) w celu uzyskania pozwolenia na budowę inwestycji należy złożyć stosowny wniosek w Starostwie Powiatowym w Piszu załączając 4 egz. projektu budowlanego wraz z uzgodnieniami wymaganymi przepisami odrębnymi

5. Okres ważności decyzji:

Organ, który wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, stwierdzi wygaśnięcie niniejszej decyzji w przypadku zaistnienia okoliczności, których mowa w art. 65 ust. 1 z uwzględnieniem ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

Uzasadnienie

 

Niniejsza decyzja zostaje wydana na wniosek  PGE Dystrybucja S.A. Oddział w Białymstoku oraz „ELEKTRIN” inż. Pana Jana Krajewskiego działającego w imieniu i na rzecz PGE Dystrybucja S.A. Oddział w Białymstoku, dotyczący odbudowy linii energetycznej napowietrznej od słupa nr 25 do 33 na działkach o nr ewidencyjnych 194/2, 195/2, 196, 197, 202, 201, 200, 217, 199 położonych w obrębie Mikosze,  gmina Orzysz.

Niniejsza decyzja zostaje wydana w związku z art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r., dla terenu nie posiadającego planu zagospodarowania przestrzennego.

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. nr 46, poz. 543 z 2000r.), realizuje ona cel publiczny.

Projekt niniejszej decyzji nie  wymaga uzgodnienia.

Wnioskodawcy, który nie uzyskał prawa do terenu, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją.

Na etapie prowadzonego postępowania administracyjnego do tut. organu wpłynęło 18.03.2013r. pismo Pani   Iwony Anny Sikora, właściciela działek oznaczonych nr geodezyjnymi 202,194/2 położonych w obrębie 13 Mikosze, oraz 15.03.2013r. pismo  Pani Klocek Feliksy działającej w imieniu Pani Agnieszki Klocek  właścicielki działki oznaczonej nr geodezyjnym  195/2 położonej w obrębie 13 Mikosze,  o nie wyrażeniu zgody  na odbudowę linii, jeżeli nie zostanie to uregulowane prawnie i finansowo. W związku z wniesionym sprzeciwem Inwestor przed uzyskaniem pozwolenia na budowę uwzględniającym przedmiotowy zakres robót winien uzyskać zgodę właścicieli w/w  nieruchomości na realizację  przedsięwzięcia.

 

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

 

Burmistrz

mgr Tomasz Jakub Sulima

 

Projekt decyzji przygotowała:

mgr inż. arch. Maria Olchowska upr.1448/94

Otrzymują:

 1. 1. Pełnomocnik: „ELEKTRIN”, inż. Jan Krajewski, ul. Słowackiego 17/17, 19-300 Ełk
 2. 2. PGE Dystrybucja Białystok Sp. z o.o., ul. Elektryczna 13,15-950 Białystok, Rejon Energetyczny Ełk, ul. Sportowa 1, 19-300 Ełk,
  1. 3. właściciele działek wg wykazu
  2. 4. Strona BIP UM Orzysz
  3. 5. Tablica ogłoszeń UM w Orzyszu
  4. 6. Tablica ogłoszeń sołectwa Mikosze
  5. 7. a/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do decyzji

 

o  ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

znak: RGI.6733.2.2013 GZ

z dnia 06.05.2013r.

 

ANALIZA

warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy

 1. 1. Rodzaj i charakterystyka  inwestycji:

Infrastruktura liniowa – odbudowa linii energetycznej napowietrznej od słupa nr 25 do 33 w granicach działek o nr ewidencyjnych:  194/2, 195/2, 196, 197, 202, 201, 200, 217, 199 położonych w obrębie Mikosze, gmina Orzysz.

Inwestorem zadania jest: PGE Dystrybucja Białystok sp. z o.o., 15-950 Białystok, ul. Elektryczna 13, Rejon Energetyczny Ełk, ul. Sportowa 1, 19-300 Ełk.

 1. 2. Obszar analizowany:

Planowana inwestycja polegająca na odbudowie linii energetycznej napowietrznej od sł. 25-33 przez zawieszenie  na istniejących słupach nowych przewodów typu As x Sn 4 x 70mm².

 1. 3. Analiza wynikająca z przepisów szczególnych:

Teren objęty projektem decyzji nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, stosownie do art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. - lokalizację inwestycji celu publicznego ustala się w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, a art. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami linie służące do przesyłu energii zalicza do inwestycji celu publicznego.

Teren objęty analizą położony jest poza granicami obszaru chronionego krajobrazu.

Stosownie do  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 213 z 2010r. poz. 1397 ze zm.) - linie energetyczne o napięciu znamionowym nie niższym niż 110 kV nie wymagają sporządzenia raportu.

Stosownie do art. 53 ust. 4 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym projekt decyzji nie wymaga uzgodnienia.

 

Projekt analizy przygotowała:

mgr inż. Arch. Maria Olchowska upr. 1448/94

 

 

 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Data powstania: wtorek, 7 maj 2013 13:49
  Data opublikowania: środa, 8 maj 2013 15:28
  Opublikował(a): Grażyna Zielińska
  Zaakceptował(a): Grażyna Zielińska
  Artykuł był czytany: 2739 razy