Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie

o zakończeniu postępowania dotyczącego odbudowy linii napowietrznej w Mikoszach

Znak:RGI.6733.2.2013 GZ                                            Orzysz dnia 24.04.2013r.

ZAWIADOMIENIE

O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA

Działając na podstawie art.10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity: Dz.U. z 2013r.  poz. 267 ) informuję, o zakończeniu postępowania  administracyjnego  wszczętego na wniosek z dnia 04.02. 2013.r. inwestora  „ELEKTRIN” inż. Jan Krajewski  w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

 

Odbudowie linii energetycznej napowietrznej od słupa nr 25 do 33 na działkach 194/2, 195/2, 196, 197, 202, 201, 200, 217, 199 położonych w obrębie geodezyjnym Mikosze gm. Orzysz

Jednocześnie informuję, że   w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia, strony mogą zapoznać się z  zgromadzonym materiałem dowodowym  oraz wnieść uwagi i wnioski przed wydaniem decyzji. Brak wniesienia uwag i wniosków w wyznaczonym terminie spowoduje wydanie decyzji w oparciu o zebrane materiały.

 

Do wiadomości:

 

  1. „ELEKTRIN” inz. Jan Krajewski 19-300 Ełk ul. Słowackiego 17/17
  2. wg wypisu z rejestru działek
  3. a/a

 

 

 

Burmistrz

mgr Tomasz Sulima

 

 

 

 

Data powstania: środa, 24 kwi 2013 15:02
Data opublikowania: środa, 24 kwi 2013 15:07
Opublikował(a): Grażyna Zielińska
Zaakceptował(a): Grażyna Zielińska
Artykuł był czytany: 2104 razy