Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO POLEGAJĄCEJ NA ODBUDOWIE LINII ENERGETYCZNEJ W MIKOSZACH

Nasz znak:                                                                              Data:

RGI.6733.3.2013.GZ.                                                            Orzysz, dnia 14 marzec 2013r.

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr.80, poz.717 ze zm.) oraz art.49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r –Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r.Nr.98, poz.1071 ze zm.)

 

Burmistrz Orzysza

podaje do publicznej wiadomości, że

w publicznie dostępnym wykazie  danych został zamieszczony wniosek w sprawie wszczęcia:

postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na:

Odbudowie linii energetycznej napowietrznej od słupa 25 do 33 na działkach  194/2,195/2,196,197,202,201,200,217,199 położonych w obrębie geodezyjnym Mikosze gm. Orzysz.

Uwagi i wnioski można składać w terminie 21 dni od daty podania informacji do publicznej wiadomości w Urzędzie Miejskim w Orzyszu ul. Giżycka 15, pokój nr 11.

 

Informację wywiesza się na okres 21 dni od dnia 14 marca 2013r. na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu  i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w Orzyszu.

 

Z-ca Burmistrza

mgr inż. Ewa Maria Polkowska -Krupa

 

Data powstania: czwartek, 4 kwi 2013 10:45
Data opublikowania: czwartek, 4 kwi 2013 10:48
Opublikował(a): Grażyna Zielińska
Zaakceptował(a): Grażyna Zielińska
Artykuł był czytany: 1866 razy