Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o odstąpieniu przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicy Wierzbińskiej i Wyzwolenia w Orzyszu

 

 

 

 

Znak sprawy:                                                    Data:

RGI.6220.4.2012-2013.GZ.                                 Orzysz,dnia 14 lutego 2013r.

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

O WYDANIU POSTANOWIENIA O ODSTĄPIENIU  PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO.

 

 

Burmistrz Orzysza, działając na podstawie art.33 ust 1 pkt 2 w związku z art.79 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko(Dz.U.Nr199,poz.1227)  zawiadamia, że w dniu 14 lutego 2013r. wydał postanowienie o odstąpieniu przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla zamierzenia

inwestycyjnego polegającego na:

„Budowie sieci wodociągowej i kanalizacji  sanitarnej wraz z przyłączami wod-kan do zabudowy mieszkaniowej i obiektów przemysłowych, usługowych oraz użyteczności publicznej zlokalizowanych wzdłuż ulicy Wyzwolenia i Wierzbińskiej w Orzyszu wraz z 3 sieciowymi przepompowniami ścieków z przyłączami eNN. Długość sieci k. s. i tłocznej do 5600 m, sieci wodociągowej do 3300 m i do 50 sztuk przyłączy".

Na terenie działek o  nr geodezyjnych: 320/4, 411/44, 278, 254,411/24, 257,260,262, 411/67,411/46, 266/1,275/1, 276/2, 411/17, 411/50, 411/52, 411/51, 411/74,411/26,411/29, 411/66,411/65,270/2,268/3,411/76,263,264,265/1,265/2,411/45,411/35,411/36,411/37,267/3,267/4,276/1, 411/16, 411/32,411/42,411/41,411/39 położonych w miejscowości Orzysz, gmina Orzysz.

Planowane przedsięwzięcie należy zaliczyć  do przedsięwzięć o których mowa § 3 ust.2  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2010 roku w sprawie   przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2010 r.Nr 213, poz 1397).

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Orzysza, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia będzie:

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie po zapoznaniu się z dokumentacją i zawartymi w niej informacjami postanowieniem z dnia 04 stycznia 2013r.(znak WOOŚ.4240.484.2012.SCH.3) odstąpił od obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu  działając zgodnie z art.78  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko(Dz.U.Nr 199, poz.1227) stwierdza na podstawie opinii sanitarnej, znak:ZNS.9083.25.2012 z dnia 17.12.2012r., że dla w/w przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.

W związku z powyższym Burmistrz Orzysza postanowieniem, znak: RGI.6220.4.2012 -2013.GZ. postanowił odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, pokój nr 11, w godzinach 7³°-15³°  od poniedziałku do piątku. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez tut. organ przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Z uwagi, że w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, działając zgodnie z art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(Dz.U.Nr.199, poz.1227) oraz art.49 Kpa zawiadomienie stron następuje przez niniejsze obwieszczenie zamieszczone na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Orzyszu.

 

 

a/a                                                                                   Burmistrz

 

mgr Tomasz Jakub Sulima

 

 

 

 

 

 

Data powstania: piątek, 15 lut 2013 12:46
Data opublikowania: piątek, 15 lut 2013 14:28
Opublikował(a): Marian Leśkiewicz
Zaakceptował(a): Monika Łępicka-Gij
Artykuł był czytany: 2271 razy