Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.

Nasz znak:                                                                           Data:

RGI.6220.4.2012                                               Orzysz, dnia 03 grudnia 2012 r.

 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

Burmistrz Orzysza działając na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 ze zm. ) w związku z art. 63 ust. 1 i art.64 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ), a także § 3 ust. 1 pkt. 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. Nr 213 poz. 1397 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 24.09.2012r. wpłynął wniosek „PROJEKTOR” Renata Kuczyńska ul. Noniewicza 85C, 16-400 Suwałki o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn:

... „ Budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami wod. kan. do zabudowy mieszkaniowej i obiektów przemysłowych, usługowych oraz użyteczności publicznej zlokalizowanych wzdłuż ulicy Wyzwolenia i Wierzbińskiej w Orzyszu wraz z 3 sieciowymi przepompowniami ścieków z przyłączami eNN. Długość sieci k.s. i tłocznej do 5600m, sieci wodociągowej do 3300m i do 50 szt. przyłączy.”…

 

na  działkach o numerach geodezyjnych :   320/4, 411/44, 278, 254, 411/24, 257, 260, 262, 411/67, 411/46, 266/1, 275/1, 276/2, 411/17, 411/50, 411/52, 411/51, 411/74, 411/26, 411/29, 411/66, 411/65, 270/2, 268/3, 411/76, 263, 264, 265/1, 265/2, 411/45, 411/35, 411/36, 411/37, 267/3, 267/4, 276/1, 411/16, 411/32, 411/42, 411/41, 411/39 położonych w miejscowości Orzysz, gmina Orzysz.

Wyżej  wymienione  przedsięwzięcie jest wymienione  w § 3 ust. 1 pkt. 79 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. /Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397/, który brzmi: „sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem ich przebudowy metodą bezwykopową oraz przyłączy do budynków” i należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie  znacząco  oddziaływać  na środowisko.

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Orzysza, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia będzie: Regionalny  Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie i Państwowy Powiatowy  Inspektor Sanitarny  w Piszu.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w Urzędzie Miejskim w Orzyszu pokój nr 11 w godzinach urzędowania od poniedziałku do piątku. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez tut. organ przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

Otrzymują :

  1. Gmina Orzysz
  2. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Orzyszu
  3. Tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Orzyszu

4.    Pozostałe strony postępowania oraz społeczeństwo poprzez podanie do publicznej wiadomości

5.    A/a

 

Zastępca Burmistrza

mgr inż. Ewa Maria Polkowska-Krupa

Data powstania: środa, 5 gru 2012 11:00
Data opublikowania: środa, 5 gru 2012 12:45
Data edycji: piątek, 7 gru 2012 09:26
Opublikował(a): Marian Leśkiewicz
Zaakceptował(a): Władysław Pszczółkowski
Artykuł był czytany: 2324 razy
Ilość edycji: 1