Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

„Budowa biogazowni o mocy 1,525 MW w miejscowości Orzysz na działce gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym 411/28”.

Nasz  znak:                                                                         Data:

RGI.6220.3.2012                                              Orzysz, dnia 06 listopada 2012r.

 

 

OBWIESZCZENIE

 

o wydaniu decyzji o środowiskowych  uwarunkowaniach

 

           Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199 póz. 1227 ze zm./

informuję

o wydaniu w dniu 06.11.2012r. przez Burmistrza Orzysza,  na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. l pkt 4, art. 82 i 85 ust.1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199 póz. 1227 ze zm./, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

 

„Budowie biogazowni o mocy 1,525 MW w miejscowości Orzysz na działce gruntu  oznaczonej  numerem geodezyjnym 411/28”.

 

           W związku z powyższym informuję, że każdy ma prawo zapoznać się z treścią decyzji oraz aktami sprawy (w tym z uzgodnieniami dokonanymi w trakcie postępowania poprzedzającego wydanie decyzji), w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, ul. Giżycka 15, pok. 11 w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Orzyszu oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Orzyszu.

 

 

Otrzymują:

1. Inwestor: Fundacja AGRO-MAZOWIA, ul.Wiśniowa 17,11-034 Stawiguda,

2. Pełnomocnik: Katarzyna Wichman, ul. Ługańska 16, 61-308 Poznań,

      3. Arkadiusz Gietek, ul. Spacerowa 30, 12-200 Pisz,

      4. Agencja Mienia Wojskowego Oddział Terenowy w Olsztynie, ul. Artyleryjska 3b,

          10-127 Olsztyn,

      5. Ambasador 92 Spółka z o.o. Spółka komandytowa w Piasecznie, ul. Raszyńska 13,

          05-500 Piaseczno,

      6. Caritas Diecezji Ełckiej, ul. 3-go Maja 10, 19-300 Ełk,

      7. Pozostałe strony postępowania oraz społeczeństwo poprzez podanie

            do publicznej  wiadomości

      8. a/a

Burmistrz Orzysza

Tomasz Jakub Sulima