Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.

„Budowa biogazowni o mocy 1,525 MW w miejscowości Orzysz na działce gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym 411/28„

Nasz znak:                                                                            Data: 

RGI.6220.3.2012.                                               Orzysz, dnia 06 listopada 2012r.

                                                          

DECYZJA

 

Na podstawie art. 71 ust.2 pkt 2, art.75 ust.1 pkt 4, art.82 i art.85 ust.1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) w związku z art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r Nr 98, poz. 1071 ze zm.)

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 17.07.2012r.  Fundacji AGRO-MAZOWIA z siedzibą w Stawigudzie przy ul. Wiśniowej 17, reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Katarzynę Wichman oraz przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko

 

określam

środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na:

„Budowie biogazowni o mocy 1,525 MW w miejscowości Orzysz na działce gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym 411/28„

 

 

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia

 

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie biogazowni o mocy 1,525 MW.

Całość inwestycji będzie się składać z trzech elementów:

- biogazowni rolniczej o mocy 1,525 MW gdzie substratem wykorzystywanym do produkcji

   biogazu będzie wyłącznie kiszonka kukurydzy.

- suszarni

- budynku administracyjno- rehabilitacyjnego przeznaczonego na basen i sale ćwiczeń

   rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

 

Wyprodukowany biogaz będzie przetwarzany na energię elektryczną i cieplną.

Przedsięwzięcie będzie realizowane na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 411/28 w miejscowości Orzysz .

 

2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.

 

W celu  zapewnienia prawidłowego zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego:

 

 1. Zachować ochronę naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych, wszelkie przekształcenie naturalnego ukształtowania terenu możliwe jest jedynie w zakresie wymaganym przy realizacji przedsięwzięcia
 2. Odpowiednio zabezpieczyć teren wykopów, wykonać oznakowanie dróg wewnętrznych i placów manewrowych.

W celu ograniczenia uciążliwości emisyjnych:

 1. Przy prowadzeniu prac budowlanych oraz eksploatacji biogazowni należy dążyć do minimalizacji stężeń substancji zanieczyszczających emitowanych do powietrza atmosferycznego, aby mnie przekraczały wartości dopuszczalnych, jak również aby oddziaływanie przedsięwzięcia nie stanowiło zagrożenia dla  gleb oraz wód  powierzchniowych i podziemnych.
 2. Zastosować rozwiązania techniczno-technologiczne na najwyższym poziomie,

ograniczające emisję hałasu do środowiska.

 1. Wprowadzić zieleń naturalną stanowiącą filtr aerosanitarny
 2. Do prac budowlanych wykorzystywać sprzęt spełniający obowiązujące normy w zakresie dopuszczalnych emisji do środowiska związanych z emisja hałasu oraz zanieczyszczeń do powietrza.
 3. Odpady powstające podczas realizacji i eksploatacji  przedsięwzięcia należy magazynować w sposób selektywny i bezpieczny dla środowiska, a następnie przekazywać podmiotom mającym odpowiednie zezwolenia na ich zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie, bezwzględnie podejmować działania zmierzające do zminimalizowania ilości powstających odpadów.
 4. Odpady niebezpieczne  powstające w podczas realizacji i eksploatacji powinni być gromadzone w szczelnych pojemnikach a następnie przekazywane do utylizacji wyspecjalizowanym firmom posiadającym zezwolenie w zakresie świadczonych usług.
 5. Na etapie eksploatacji odpady powstające podczas funkcjonowania biogazowni

     winny być bezwzględnie przekazywane do utylizacji firmom specjalistycznym.

      Zakazuje się pozostawiania jakichkolwiek rodzajów odpadów w miejscach do tego nie

      przeznaczonych.

 1. Po pełnym rozruchu biogazowni należy przeprowadzić analizę porealizacyjną w zakresie:

- analizy substratów

- analizy powietrza

 

 

3.Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w

         projekcie  budowlanym.

           

Na etapie projektowania, realizacji i eksploatacji inwestycji należy uwzględnić rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne zmierzające do zminimalizowania wpływu inwestycji na otoczenie.

Planowaną inwestycję należy zaprojektować w sposób określony przepisami prawa

oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej przyjmując technologie i urządzenia o najwyższym standardzie zapewniającym ochronę środowiska.

W  projekcie budowlanym należy uwzględnić następujące wymagania dotyczące ochrony środowiska:

1. zaprojektować zwarty pas zieleni izolacyjnej wokół terenu objętego inwestycją, w celu stworzenia naturalnej bariery ochronnej w szczególności od strony istniejącej zabudowy.

2. Powierzchnie utwardzone kierujące wody opadowe i roztopowe z terenu instalacji

Do oczyszczania w separatorze związków ropopochodnych.

 

 

4. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych

 

Przedsięwzięcie nie jest zaliczane do stwarzających zagrożenie występowania poważnych awarii przemysłowych.

 

 

 

 

 

5. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko

W odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowania dotyczące transgranicznego  oddziaływania na środowisko.

 

Przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia nie stwierdza się konieczności

przeprowadzenia oceny oddziaływania oraz postępowania w sprawie transgranicznego  oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę.

 

6. W przypadku o którym mowa w art.135 ust.1 Prawo ochrony środowiska

    stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

 

Z przeprowadzonej analizy oddziaływania przedmiotowej inwestycji na środowisko z zebranej dokumentacji dowodowej w sprawie nie wynika potrzeba utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

 

 

 

 1. Warunki realizacji i eksploatacji inwestycji określone przez organy ochrony środowiska  na etapie uzgodnień w ramach przeprowadzonej procedury oceny oddziaływania  planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

 

7.1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu, opinią sanitarną z dnia

       02.10.2012r. ( znak ZNS.9083.13.2012), wyraził pozytywną opinię sanitarną w zakresie oddziaływań sanitarno-higienicznych i zdrowotnych w sprawie realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie biogazowni o mocy 1,525 MW w miejscowości Orzysz, na działce o nr geodezyjnym  411/28 położonej w Orzyszu

określając następujące  warunki:

1.Prace budowlane prowadzić wyłącznie w porze dziennej( w godzinach od 6°° do

   22°°).

 

2. Prace budowlane w sąsiedztwie zabudowy  mieszkaniowej prowadzić w możliwie

    jak najkrótszym czasie.

3. Utrzymać porządek, systematycznie czyścić teren inwestycji, usuwać zalegający pył

     w celu ograniczenia wtórnej emisji pyłu.

 

4.. Uregulować stan formalno- prawny poboru wody i odprowadzania ścieków na etapie przed oddaniem do użytkowania przedsięwzięcia.

5.Wszystkie procesy technologiczne prowadzić w układzie zamkniętym , uniemożliwiającym przedostawanie się nieprzyjemnych substancji  zapachowych

do środowiska.

6. Zapewnić dowóz substratów do biogazowni z wykorzystaniem szczelnie zamkniętych środków transportu.

7. Zapewnić hermetyczny odbiór pozostałości pofermentacyjnych

8. Zapewnić utwardzenie stanowisk postojowych i dróg dojazdowych(dla pojazdów dowożących substraty i odbierających materiał podprocesowy do celów rolniczych)

a także miejsca bazowania lub stacjonarnej pracy maszyn budowlanych, poprzez ułożenie pod warstwą betonu nieprzepuszczalnej folii chroniącej przed przedostaniem się niekontrolowanych wycieków z wyżej wymienionych  środków transportu do środowiska

gruntowo- wodnego.

9. Przefermentowane odpady  z beztlenowego rozkładu odpadów roślinnych odzyskiwać metodą R 10, tj. rozprowadzane  na powierzchni ziemi w celu nawożenia lub  ulepszania gleby.

10. Odpady inne niż niebezpieczne magazynować w zamkniętych, szczelnych i oznakowanych pojemnikach lub kontenerach, zadaszonych o utwardzonym podłożu.

11. Wskazane jest na granicy działki wprowadzenie zieleni izolującej w postaci trwałych nasadzeń w celu ograniczenia uciążliwości emisyjnych gazów i substancji zapachowych.

12. Zapewnić skuteczność działania wszystkich urządzeń i rozwiązań technicznych, aby

ewentualne uciążliwości mieściły się w granicach terenu, do którego inwestor ma tytuł prawny.

13.. Charakter inwestycji nie może pogorszyć standartów jakości środowiska i stwarzać uciążliwości  dla ludzi przebywających w sąsiedztwie biogazowni.

 

7.2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olszynie postanowieniemWOOŚ.4242.106.2012.BG.2 z dnia 10 października 2012r.

uzgodnił realizację przedsięwzięcia, którego inwestorem jest Fundacja AGRO-Mazowia ul.Wiśniowa 17. 11-034 Stawiguda, polegającego na budowie biogazowni o mocy 1,525 MW w miejscowości Orzysz działka 411/28. określając następujące warunki:

 

1.W celu ograniczenia uciążliwości hałasowej prace budowlane prowadzić w porze dziennej t.j. w godzinach 6°°-22°°, w miarę możliwości urządzenia emitujące hałas

      o dużym natężeniu nie powinny pracować równocześnie.

2.   Plac budowy wyposażyć w zaplecze sanitarne dla pracowników oparte na

tymczasowych przyłączach m.in. wodociągowym i kanalizacyjnym, a w przypadku  braku takiej możliwości wyposażyć w przenośne kabiny ustępowe, z zapewnieniem regularnego opróżniania.

3. Wierzchnią warstwę ziemi urodzajnej składować osobno, a po zakończeniu prac

     wykorzystać do zagospodarowania terenu przedsięwzięcia.

4. Po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia teren należy uporządkować.

 1. Na cele bytowo-gospodarcze i przeciwpożarowe zakład zaopatrywać w wodę z wodociągu miejskiego.
 2. Ścieki socjalno-bytowe odprowadzać do miejskiej kanalizacji sanitarnej.
 3.  Zebrane z terenów utwardzonych zakładu oraz dachów budynku, zbiorników

technologicznych i płyty silosowej ścieki deszczowe odprowadzać do ziemi, przy czym ścieki deszczowe z terenów utwardzonych przed odprowadzeniem podczyszczać w separatorze substancji ropopochodnych ze zintegrowanym osadnikiem.

 1. Zebrany w zbiorniku kondensat powstający wskutek chłodzenia biogazu kierować z

      powrotem do cyklu  technologicznego biogazowni.

 1. Odcieki z silosów kiszonki zbierać do szczelnej kanalizacji technologicznej i kierować

     do zbiorników magazynowych pofermentacyjnych.

 1. Zawartość studzienek bezodpływowych przy stanowiskach wprowadzania substratów i odbioru produktów fermentacji przepompowywać do zbiorników pofermentacyjnych.
 2. Jako substraty w biogazowni wykorzystywać wyłącznie produkty roślinne, z wyłączeniem odpadów.
 3. Kiszonki w silosie szczelnie przykrywać plandeką foliową.
 4. Dozownik substratów stałych zamykać po każdorazowym napełnieniu kiszonką kukurydzianą.
 5. Pozostałość pofermentacyjną wywozić z terenu biogazowni wyłącznie w szczelnych wozach asenizacyjnych, pobierających ją ze zbiorników magazynowych za pomocą szczelnych króćców przyłączeniowych.
 6. Przed wykorzystaniem w jednostce kogeneracyjnej wyprodukowany biogaz poddawać odsiarczaniu metodą biologiczną w zbiornikach technologicznych( fermentatorach i zbiornikach magazynowych pofermentatu), do poziomu nie więcej niż 150 ppm siarkowodoru).
 7. Na potrzeby technologiczne biogazowni i suszarni oraz pokrycie zapotrzebowania na ciepło budynku administracyjno- rehabilitacyjnego z basenem i salami do ćwiczeń wykorzystywać energię cieplną wytworzoną w jednostkach kogeneracyjnych biogazowni.
 8. Pozostałość  pofermentacyjną magazynować w dwóch specjalnie do tego celu przeznaczonych, szczelnych, hermetycznie zamkniętych zbiornikach.
 9. Wszystkie powstające odpady w pierwszej kolejności poddawać odzyskowi lub unieszkodliwianiu w miejscu ich powstawania.
 10. Odpady niebezpieczne lub inne niż niebezpieczne i obojętne wytwarzane na terenie projektowanej biogazowni  gromadzić w sposób selektywny, w specjalnie wydzielonym do tego miejscu gwarantującym bezpieczne magazynowanie, a następnie przekazywać do odzysku lub unieszkodliwienia specjalistycznym firmom posiadającym stosowne zezwolenia.
 11. Prace związane z wycinką drzew prowadzić poza okresem lęgowym ptaków, czyli w okresie od 15 sierpnia do połowy lutego.
 12. Drzewa pozostające w bezpośrednim sąsiedztwie placu budowy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, m.in. poprzez odeskowanie do wysokości 2 m.
 13. W celu stworzenia bariery ochronnej terenu inwestycji pozostawić naturalną zieleń( drzewa w pasie terenu pomiędzy biogazownią a granicą działki.

W projekcie budowlanym należy uwzględnić następujące wymagania dotyczące ochrony środowiska:

1. Wszystkie komory zbiornika(fermentacyjna, fermentacji wtórnej i magazynowe

    komory pofermentacyjne) zaprojektować jako szczelne, z płytami dennymi i

    ścianami wykonanymi metodą monolityczną, z żelbetonu nie przepuszczającego

    wody bez fug betonowych(dylatacji) oraz jako hermetycznie zamknięte.

2.  Zastosować dozownik substratów stałych wyposażony w pokrywę hydrauliczną.

3. W celu uniknięcia wycieków zaprojektować wyposażenie wszystkich przewodów i

     rurociągów przeprowadzających substraty w podwójne elementy zabezpieczające

     oraz zabezpieczenia przed uruchomieniem przez osoby niepowołane.

      4.Silos na kiszonkę zaprojektować na szczelnej płycie dennej, wyposażonej w

          kanalizację technologiczną odprowadzającą odcieki do zbiorników

          technologicznych oraz kanalizację deszczową.

 1. Stanowiska załadunku i rozładunku, do wprowadzania substratów i odbioru produktów fermentacji zaprojektować ze szczelnej nawierzchni, ze spadkiem dla grawitacyjnego spływu produktu przelewowego do studzienek bezodpływowych.
 2. Zaprojektować emitor o wysokości minimalnej 11 m npt i przekroju 0,3 m, odprowadzający spaliny z agregatu kogeneracyjnego o mocy 998 kWe oraz emitor o wysokości minimalnej 11 m npt i przektoju 0,25 m, odprowadzający spaliny z agregatu kogeneracyjnego o mocy 526 kWe.
 3. Zaprojektować pochodnię spalającą nadmiar biogazu o wysokości min. 7,25 m npt.

      i średnicy wylotu 0,995 m.

8.   Zaprojektować emitor suszarni podłogowej z wylotem na wysokości 5,5 m  o średnicy

      1,0m.

9.   Zastosować cyklon  odpylający na wylocie suszarni podłogowej, redukujący stężenie

      pyłu w powietrzu wylotowym do poziomu nie przekraczającego 7,2 mg/m³.

     10.   Zastosować dwa agregaty kogeneracyjne o zainstalowanej mocy elektrycznej ok.998

        kW i ok. 526 kW, umieszczone w kontenerach z obudową dźwiękochłonną, tak aby

       poziom hałasu w odległości 10 m od kontenerów z agregatami nie przekraczał 65

       dB(A).

11. Systemy odprowadzania spalin z agregatów kogeneracyjnych  wyposażyć w tłumiki,

Natomiast jednostki wentylacyjne i spalinowe agregatów – w dodatkowe okładziny tłumiące hałas.

 1. Ustawienie agregatów podlegających wibracji zaprojektować na podwójnej ramie z

        rury stalowej bezskręceniowej, na podkładzie gumowym.

13.  Budynek pompowni zaprojektować w obudowie dźwiękochłonnej z płyty warstwowej,

       o izolacyjności akustycznej nie mniejszej niż 20 dB.

14.  Zaprojektować instalację zbierającą wody opadowe i roztopowe z terenów

       utwardzonych zakładu oraz dachów budynku administracyjnego, zbiorników

       technologicznych i płyt silosowej i kierującą je do zbiorników retencyjnych na terenie

       zakładu, po uprzednim podczyszczeniu ścieków deszczowych z terenów

       utwardzonych w separatorze substancji ropopochodnych z osadnikiem.

 

 

UZASADNIENIE

 

    W dniu17.07.2012r. Fundacja AGRO-MAZOWIA ul. Wiśniowa 17,11-034 Stawiguda,

działając przez pełnomocnika Panią Katarzynę Wichman zwróciła się do Burmistrza Orzysza z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowie biogazowni o mocy 1,525 MW w miejscowości Orzysz”, w celu produkcji energii elektrycznej i cieplnej z procesu spalania biogazu powstałego z fermentacji metanowej.

            Przedsięwzięcie, na podstawie § 3 ust. 1 pkt 45 i 80 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znaczącą oddziaływać (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), stanowi przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane.

Burmistrz Orzysza pismem z dn. 23.07.2012r. znak: RGI.6220.3.2012 zawiadomił strony postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie biogazowni o mocy 1,525 MW na części działki o numerze ewidencyjnym 411/28 w miejscowości Orzysz. Z uwagi na fakt że projektowana inwestycja znajduję się na liście przedsięwzięć, dla których może być wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko - zgodnie z § 3, ust 1 , pkt. 45 i 80 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znaczącą oddziaływać (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), pismem z dnia 20.07.2012r. znak RGI.6220.3.2012r. Burmistrz Orzysza wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu odnośnie wydania opinii pod względem konieczności przeprowadzenia dla tego przedsięwzięcia oceny oddziaływania na środowisko.

            Inwestycja realizowana będzie na obszarze nie objętym ochroną w rozumieniu ustawy z dnia 16. kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. 2009roku Dz. U. Nr. 151, pos. 1220 ze zm.), w tym obszarach Natura 2000. Działka, na której realizowana będzie przedmiotowa inwestycja sąsiaduje ze specjalnym obszarem ochrony ptaków Ostoja Poligon Orzysz Natura 2000 (kod obszaru PLB 280014). Ponadto w odległości ok. 400m od granic terenu przedsięwzięcia znajduje się Obszar Chronionego Krajobrazu Jezior Orzyskich. Z uwagi na rodzaj, skalę i zasięg oddziaływania przedmiotowej inwestycji nie przewiduje się negatywnego wpływu na cele i przedmiot ochrony obszarów Natura 2000 oraz ich integralność, jak również na walory przyrodnicze i krajobrazowe, dla których ustanowiony został ww. obszar chronionego krajobrazu.

           Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie postanowieniem z dnia 02.08.2012r. znak WOOŚ.4240.341.2012.BG wyraził opinię, że dla planowego przedsięwzięcia istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko jednocześnie ustalając zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w pełnym zakresie zgodnie z artykułem 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr. 199, pos. 1227 ze zm.).

          Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Piszu w opinii sanitarnej z dn 02.08.2012r, znak ZNS.9083.13.2012 stwierdził że dla ww. przedsięwzięcia istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w zakresie określonym w art.66 ust.1-20, ust. 6 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Uooś).

          W dniu 17.08.2012r. wpłynęło pismo Pana Arkadiusza Gietka, w którym wniósł o przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko.

         W dniu 20.08.2012r. wpłynęło pismo znak: OTO-MN-512-412/2012 strony postępowania Agencji Mienia Wojskowego Oddział Terenowy w Olsztynie w którym wnieśli uwagę, iż lokalizacja inwestycji ograniczy, bądź wykluczy zagospodarowanie nieruchomości z zasobu Agencji, która zgodnie z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju gminy Orzysz przeznaczona jest do lokalizacji usług i mieszkalnictwa, a także będzie miała istotny wpływ na obniżenie wartości nieruchomości, co w konsekwencji narazi Agencję Mienia Wojskowego na znaczne straty finansowe. Ponadto Agencja Mienia Wojskowego wniosła o rozważenie zmiany lokalizacji inwestycji polegającej na budowie biogazowni o mocy 1,525 MW.

        W dniu 29.08.2012r. wpłynęło pismo znak: L.dz. SO/1301/W/2012 strony postępowania Caritas Diecezji Ełckiej w którym złożył sprzeciw w związku z planowaną budową biogazowni uznając że posadowienie w bezpośrednim sąsiedztwie planowanej inwestycji całkowicie uniemożliwi funkcjonowanie Ośrodka Szkolno-Wypoczynkowego prowadzonego przez Caritas Diecezji Ełckiej i spowoduje konieczność jego likwidacji. Negatywne stanowisko Caritas Diecezji Ełckiej wynika z nieodpowiedniej lokalizacji biogazowni. Konsekwencje wskazanej inwestycji wpłyną negatywnie nie tylko na komfort życia mieszkańców, ale również na atrakcyjność inwestycyjną gminy oraz jej potencjał turystyczny. Z uwagi na powyższe Caritas Diecezji Ełckiej wniósł o niewyrażenie zgody na lokalizację proponowaną przez inwestora.

         W związku z powyższym Burmistrz Orzysza wydał postanowienie i obwieszczenie, w którym nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisku oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko-postanowienie z dnia 29.08.2012r., znak: RGI.6220.3.2012, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie biogazowni o mocy 1,525 MW na części działki o nr. ewidencyjnym 411/28 w miejscowości Orzysz.

        W dniu 04.09.2012r. pełnomocnik inwestora przedłożył do uzgodnienia raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko pt.: „Budowie biogazowni o mocy 1,524 MW w miejscowości Orzysz na działce o numerze ewidencyjnym: 411/28”.

        W toku postępowania Burmistrz Orzysza pismem z dnia 05.09.2012r. znak: RGI.6220.3.2012 zwrócił się do PPIS w Piszu i RDOŚ w Olsztynie o uzgodnienie przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia przedłożonego Raportu… .

          Pismem z dnia 13.09.2012r. znak: ZNS.9083.13.2012  PPIS w Piszu, poprosił inwestora do uzupełnienia przedłożonej dokumentacji - Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. W piśmie z dnia 20.09.2012r. znak: WOOŚ.4242.106.2012.BG.1 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie, wezwał pełnomocnika inwestora Panią Katarzynę Wichman do uzupełnienia informacji zawartych w raporcie o oddziaływaniu na środowisko pt.: „Budowie biogazowni o mocy 1,524 MW w miejscowości Orzysz na działce o numerze ewidencyjnym: 411/28”.

Inwestor złożył stosowne uzupełnienia o czym poinformował tut. Urząd w dniu 25.09.2012r. Burmistrz Orzysza pismem z dnia 28.09.2012r. znak: RGI.6220.3.2012 zwrócił się do PPIS w Piszu i RDOŚ w Olsztynie o ponowne uzgodnienie przed wydaniem decyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia przedłożonego Raportu … z uwzględnieniem wszystkich jego uzupełnień.

         W toku postępowania zawiadomieniem z dnia 13.09.2012r. znak: RGI.6220.3.2012 obwieszczono, że przed wydaniem decyzji rozstrzygającej sprawę zapoznać się można z aktami sprawy, wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań.

        W dniu 25 września 2012r. o godz. 15:00 w sali konferencyjnej na terenie  budynku sali widowiskowo- sportowej w Orzyszu, odbyło się spotkanie z mieszkańcami Orzysza, zorganizowane przez Burmistrza Orzysza w sprawie budowy biogazowni
o mocy 1,524 MW, na terenie przeznaczonym pod usługi uciążliwe przy ulicy Wierzbińskiej w Orzyszu , zlokalizowanym  w Suwalskiej  Specjalnej Strefie Ekonomicznej,

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Inwestora, Urzędu Miejskiego oraz mieszkańcy Orzysza. Na spotkaniu nie wniesiono uwag do raportu.

          Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie postanowieniem z dnia 10.10.2012r. znak: WOOŚ.4242.106.2012.BG.2 uzgodnił realizację przedmiotowego przedsięwzięcia, polegającego na budowie biogazowni o mocy 1,525 MW na części działki o numerze ewidencyjnym: 411/28 w miejscowości Orzysz określając warunki jego realizacji.

          Burmistrz Orzysza pismem z dnia 28.09.2012r. znak: RGI.6220.3.2012 zwrócił się do PPIS w Piszu o ponowne uzgodnienie przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia przedłożonego Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Z uwzględnieniem wszystkich jego uzupełnień.

    Opinią sanitarną z dnia 02.10.2012r. znak: ZNS.9083.13.2012 PPIS w Piszu wyraził pozytywną opinię w zakresie wymagań sanitarno-higienicznych i zdrowotnych w sprawie realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie biogazowni o mocy 1,525 MW ” na działce o nr ewidencyjnym: 411/28 w miejscowości Orzysz.

          Organ, biorąc powyższe pod uwagę oraz treść uzgodnionego Raportu … Pt. „Budowa biogazowni o mocy 1,524 MW w miejscowości Orzysz na działce o numerze ewidencyjnym: 411/28”, który wyczerpuje zakres zagadnień środowiskowych określonych w ustawie z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oddziaływania na środowisko stwierdzić, że planowane przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na: obszarach wybrzeży, obszarach górskich, obszarach leśnych, obszarach wodno-błotnych oraz obszarach ochrony uzdrowiskowej i nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko.

          Po przeanalizowaniu przedstawionej wraz z wnioskiem dokumentacji stwierdzono, że realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia, z uwzględnieniem warunków podanych w niniejszej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, nie spowoduje naruszenia obowiązujących wymagań ochrony środowiska. Ze względu na oddalenie przedmiotowej inwestycji od granic państw sąsiednich inwestycja nie będzie wymagała przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

          Z uwagi na fakt, że posiadane na etapie informację na temat przedsięwzięcia pozwalają wystarczającą ocenić jego wpływ na środowisko, realizacja inwestycji nie spowoduje negatywnych skutków dla obszarów Natura 2000 i innych form ochrony przyrody, regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie po przeanalizowaniu kryteriów określonych w artykule 77 ust.5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku……, stwierdził, że realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie wymaga ponownego przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

         Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że przy należytym wypełnieniu warunków wymienionych w sentencji, planowane przedsięwzięcie nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko.

 

 

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, za pośrednictwem Burmistrza Orzysza, w terminie 14 dni od jej doręczenia.

 

 

Załączniki:

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia.

 

 

Otrzymują:

1. Inwestor: Fundacja AGRO-MAZOWIA, ul.Wiśniowa 17,11-034 Stawiguda,

2. Pełnomocnik: Katarzyna Wichman, ul. Ługańska 16, 61-308 Poznań,

      3. Arkadiusz Gietek, ul. Spacerowa 30, 12-200 Pisz,

      4. Agencja Mienia Wojskowego Oddział Terenowy w Olsztynie, ul. Artyleryjska 3b,

          10-127 Olsztyn,

      5. Ambasador 92 Spółka z o.o. Spółka komandytowa w Piasecznie, ul. Raszyńska 13,

          05-500 Piaseczno,

      6. Caritas Diecezji Ełckiej, ul. 3-go Maja 10, 19-300 Ełk,

      7. Pozostałe strony postępowania oraz społeczeństwo poprzez podanie

            do publicznej  wiadomości

      8. a/a

 

Do wiadomości:

 1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Warszawska 5, 12-200 Pisz
 2. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, ul. Dworcowa 60, 10-437 Olsztyn

Burmistrz Orzysza

Tomasz Jakub Sulima

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             Załącznik do decyzji

                                                                                                       znak:RGI.6220.3.2012

                                                                                 z dnia 06 listopada 2012r.

 

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia.

 

          Inwestor, Fundacja AGRO-MAZOWIA ul. Wiśniowa 17,11-034 Stawiguda, zamierza realizować przedsięwzięcie pn.: „Budowie biogazowni o mocy 1,525 MW w miejscowości Orzysz na działce gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym: 411/28”, pow. piski, woj. warmińsko-mazurskie.

         Celem planowanego przedsięwzięcia jest budowa obiektów służących

produkcji biogazu z substratów roślinnych (tylko kiszonka z kukurydzy). Wytworzony biogaz

zostanie spalony w kogeneratorze, celem uzyskania energii elektrycznej oraz pozyskania

ciepła, powstającego podczas spalania biogazu. Część wytworzonej energii cieplnej i elektrycznej zostanie wykorzystana do celów technologicznych biogazowni, a także na potrzeby budynku administracyjno – rehabilitacyjnego oraz suszarni (może być wykorzystywana np. do suszenia trocin, owoców). Zamierzenie realizowane będzie na działce o numerze geodezyjnym 411/28 położonej w miejscowości Orzysz, po uzyskaniu pozytywnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W chwili obecnej na tym terenie nie znajduje się żadna zabudowa, jedynie pozostałości trzech starych budynków, w znacznej części rozebranych. Teren ten porośnięty jest pojedynczymi drzewami i skupiskami krzewów, w większości samosiejek.

        Projekt budowy biogazowni wraz z obiektami towarzyszącymi, w miejscowości Orzysz

składał się będzie z następujących elementów: zbiornika czterokomorowego (komora

fermentacyjna, komora fermentacji wtórnej, dwie komory magazynowe pofermentacyjne),

budynek techniczny z przepompownią, dozownik substratów stałych, magazyn substratu

(płyta silosowa podzielona na cztery boksy), budynek socjalny, drogi dojazdowe i parkingi,

miejsce do magazynowania odpadów stałych, stanowisko rozładunku, waga, awaryjna

pochodnia gazu, dwie jednostki kogeneracyjne do wytwarzania energii elektrycznej i

termicznej, zbiornik na olej i dwie jednostki schładzania biogazu, transformator, kontener

rozdziału ciepła, suszarnia, budynek administracyjno – rehabilitacyjny i instalacje (w tym seprator substancji ropopochodnych wraz z osadnikiem piasku), pas ochronny zieleni

izolacyjnej dookoła inwestycji.

Teren, na którym ma powstać projektowany kompleks oznaczony jest symbolem UU –

tereny uciążliwych usług, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

        Inwestor będzie wytwarzał energię elektryczną w ilości 12.062.742 kWh/rok (7 %

wytworzonej energii będzie użytkowana na terenie samej inwestycji), która dalej będzie

sprzedawana do sieci. Substratami do produkcji biogazu będzie kiszonka kukurydziana w

ilości 25.901 Mg/rok.

       Najbliżej terenu realizacji inwestycji położony jest Obszar Natura 2000 Ostoja Poligon Orzysz – 1,5 km w kierunku południowym. Pozostałe Obszary Natura 2000 Puszcza Piska w odległości 6 km w kierunku zachodnim (okolice miejscowości Okartowo), a obszary Natura 2000 Bagna Nietlickie i Mazurskie Bagna w odległości 9 km w kierunku północno – zachodnim (okolice miejscowości Drozdowo).Biorąc pod uwagę fakt, że wszelkie uciążliwości związane z eksploatacją inwestycji będą zamykały się w granicach terenu biogazowni, nie przewiduje się jakiegokolwiek negatywnego oddziaływania na obszary chronione, w tym na najbliżej położony Obszar Chronionego Krajobrazu Jezior Orzyskich (fragment przy Zatoce Wierzbińskiej jeziora Orzysz) w odległości 0,6 km.

       Charakterystykę planowanego przedsięwzięcia przygotowano na podstawie wniosku inwestora.