Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznegow obrębie geodezyjnym Nowe Guty gmina Orzysz.

W sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: budowie linii napowietrzno – kablowej SN 15 kV, stacji transformatorowej, linii kablowej nN 0,4 kV przewidzianej do realizacji w obrębie geodezyjnym Nowe Guty gmina Orzysz na działkach o nr ewidencyjnych: 39, 58/12, 46, 16/1, 36/5, 26.

Nasz  znak:                                                                               Data:

RGI.6733.2.2012.GZ                                              Orzysz, dnia 27 września 2012r.

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr. 80, poz. 717 ze zm) oraz art. 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr. 98, poz. 1071 ze zm)

Burmistrz Orzysza

podaje do publicznej wiadomości, że

w publicznie dostępnym wykazie danych został zamieszczony wniosek w sprawie wszczęcia

postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na:

 

budowie linii napowietrzno – kablowej SN 15 kV, stacji transformatorowej, linii kablowej nN 0,4 kV przewidzianej do realizacji w obrębie geodezyjnym Nowe Guty gmina Orzysz na działkach o nr ewidencyjnych: 39, 58/12, 46, 16/1, 36/5, 26.

 

Ewentualne wnioski, uwagi bądź zastrzeżenia proszę kierować pisemnie do Urzędu  Miejskiego w Orzyszu, w terminie 14 dni od dnia podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie stron uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Orzyszu oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Orzyszu.

 

Burmistrz Orzysza

mgr Tomasz Jakub Sulima

Data powstania: poniedziałek, 1 paź 2012 10:09
Data opublikowania: poniedziałek, 1 paź 2012 10:16
Opublikował(a): Grażyna Zielińska
Zaakceptował(a): Grażyna Zielińska
Artykuł był czytany: 2067 razy