Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie w sprawie dyskusji publicznej nad przeprowadzeniem oceny oddziaływania na środowisko - biogazownia

Nasz znak:                                                            Data:

RGI.6220.3.2012                                     Orzysz, dnia 13 września 2012 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Burmistrz Orzysza działając na podstawie art. 63 ust. 1 oraz art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm. ),

zawiadamia

że w dniu 04 września 2012r. do tut. Urzędu został dostarczony przez Panią Katarzynę Wichman pełnomocnika Fundacji AGRO-MAZOWIA ul, Wiśniowa 17, 11-034 Stawiguda Raport o oddziaływaniu na środowisko sporządzony przez PRO-INWEST Pracownia Projektowa ul. Katowicka 77B/4, 61-131 Poznań dla przedsięwzięcia polegającego na:

„Budowie biogazowni o mocy 1,524 MW w miejscowości Orzysz”

 

na działce o numerze geodezyjnym : 411/28 położonej w miejscowości Orzysz, gmina Orzysz., oraz zapewnia o możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadzona będzie ocena oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko.

Dyskusja publiczna nad przeprowadzeniem oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko odbędzie się w dniu 25.09.2012 o godz. 15ºº w budynku Hali Widowiskowo-Sportowej w Orzyszu.

W terminie do dnia 04 października 2012r. istnieje możliwość konsultacji społecznych, składania uwag i wniosków do planowanego przedsięwzięcia.

 

Jednocześnie zawiadamia wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z zebranymi materiałami dowodowymi w przedmiotowej sprawie w Urzędzie Miejskim w Orzyszu w pokoju nr 11, w godzinach urzędowania od 7.30 do 15.30, w dniach od poniedziałku do piątku oraz o uprawnieniach wszystkich stron niniejszego postępowania wynikających z art. 10 kpa, do czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

 

Otrzymują:

  1. Inwestor: Fundacja AGRO-MAZOWIA

ul. Wiśniowa 17

11-034 Stawiguda

2.   Pełnomocnik: Katarzyna Wichman

ul. Ługańska 16

61-308 Poznań

3.    Strony postępowania w/g wykazu oraz przez podanie do publicznej wiadomości

4.    a/a

 

Data powstania: czwartek, 13 wrz 2012 15:02
Data opublikowania: czwartek, 13 wrz 2012 15:20
Opublikował(a): Grażyna Zielińska
Zaakceptował(a): Grażyna Zielińska
Artykuł był czytany: 2412 razy