Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie biogazowni o mocy 1,525 MW w miejscowości Orzysz

Nasz znak:                                                                                    Data:

RGI.6220.3.2012                                                       Orzysz, dnia 23 lipca 2012 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania i wystąpienia do organów współdziałających

oraz społeczności

Działając zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. nr 98 z dnia 17 listopada  2000 r. poz. 1071 ze zmianami ) oraz art. 64 ust. 1 pkt 2, a także ust. 3 i 4 , art. 68 oraz art. 78 ustawy z dnia 3 pażdziernika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ), a także § 5 ust. 2 pkt. I, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r.

 

Zawiadamiam

  1. że w dniu 23 lipca 2012 r. na wniosek Fundacji AGRO-MAZOWIA ul, Wiśniowa 17, 11-034 Stawiguda zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

... „Budowie biogazowni o mocy 1,525 MW w miejscowości Orzysz”…

 

na  działce o numerze geodezyjnym :   411/28 położonej w miejscowości Orzysz, gmina Orzysz.

 

Zgodnie z art. 19 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska ( tekst jednolity: Dz. U. z  2008 r. Nr 25 poz. 150 ) o udostępnianiu informacji o środowisku dotyczących decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  , zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska oraz art. 49  Kodeksu postępowania administracyjnego informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 k.p.a. , do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Ponadto zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. Nr 62 ,poz. 627 ze zmianami ) informuję o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Miejskiego w Orzyszu przy ulicy Giżyckiej 15, pokój nr 11, w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego zawiadomienia .

Zgodnie z art. 48 ust. 2 pkt. 1  w/w ustawy oraz § 3 ust. 1 pkt 56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.11. 2004 r. (zm. Dz.  U. 05.92.769 ) w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko ( Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm. ) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z następującymi organami:

 

- Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie

- Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Piszu

 

Wobec powyższego rozstrzygniecie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych .

Zgodnie z art. 41 § 1 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1  doręczenia pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

Otrzymują :

  1. Gmina Orzysz
  2. Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Orzyszu

  1. Tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego

w Orzyszu

4.   Pozostałe strony postępowania oraz społeczeństwo

poprzez podanie do publicznej wiadomości

5.   a/a

 

Data powstania: poniedziałek, 13 sie 2012 15:16
Data opublikowania: wtorek, 14 sie 2012 12:44
Opublikował(a): Grażyna Zielińska
Zaakceptował(a): Grażyna Zielińska
Artykuł był czytany: 2235 razy