Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie w sprawie budowy biogazowni

 

Znak sprawy:                                  Data:

RGI.6220.3.2012 Orzysz, dnia 23.07. 2012 r.

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Burmistrz Orzysza , działając na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia  3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zmian.) zawiadamia , że w dniu 18  lipca  2012 r. wpłynął wniosek Fundacji AGRO-MAZOWIA  ul. Wiśniowa 17 11-034 Stawiguda o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

 

„ Budowa biogazowni o mocy 1,525 MW w miejscowości Orzysz, działka 411/28”

 

na działce o numerze ewidencyjnym : 411/28 położonej w miejscowości Orzysz, gmina Orzysz.

 

 

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Orzysza, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia będzie : Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu.

 

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy , składania uwag i wniosków w formie pisemnej , elektronicznej i ustnej, w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, pokój nr 11, w godzinach urzędowania od poniedziałku do piątku. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez tut. organ przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

Z uwagi na to, że w powyższej sprawie liczba stron biorących udział w postepowaniu przekracza 20 , działając zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) oraz art. 49 Kpa zawiadomienie stron następuje przez niniejsze obwieszczenie zamieszczone na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Orzyszu.

 

 

1. a/a.

Data powstania: środa, 25 lip 2012 08:30
Data opublikowania: środa, 25 lip 2012 08:36
Opublikował(a): Grażyna Zielińska
Zaakceptował(a): Grażyna Zielińska
Artykuł był czytany: 2607 razy