Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

działka 153 obręb Nowe Guty gmina Orzysz

Nasz znak:                                                                                 Data:

RGI.II.7331-ŚR/13/09-12                                                           Orzysz, dnia 28 czerwca 2012r.

 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o środowiskowych  uwarunkowaniach

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199 póz. 1227 z późn. zm./, informuję o wydaniu na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. l pkt 4, art. 82 i 85 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199 póz. 1227 z późn. zm./ oraz § 3 ust. l pkt 63 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko /Dz. U. Nr 213 póz. 1397/, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zabudowie hotelowej o profilu „Spa & Welness” na działce nr 153 położonej w obrębie Nowe Guty gmina Orzysz.

Akta sprawy  znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, ul. Giżycka 15, pok. 11.

Pouczenie

 

Ponieważ liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia przekracza 20, na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199 póz. 1227 z późn. zm./, stosuje się przepis art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz. U. z 2000 r. Nr 98, póz. 1071 z późn. zm./, który mówi, że ,.strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia."

W związku z powyższym zawiadomienie stron następuje przez niniejsze obwieszczenie zamieszczone na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Orzyszu.

 

 

 

Burmistrz mgr Tomasz Jakub Sulima

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niniejsze obwieszczenie było wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Orzyszu w dniach:

 

 

od……………………..do…………………

 

 

……………………..     …………………

data                             podpis

Data powstania: piątek, 29 cze 2012 14:08
Data opublikowania: piątek, 29 cze 2012 14:17
Opublikował(a): Grażyna Zielińska
Zaakceptował(a): Grażyna Zielińska
Artykuł był czytany: 2417 razy