Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie owydaniu postanowienia o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Droga DĄBRÓWKA


Nasz znak: Data:

RGI.6220.2.2012 Orzysz, dnia 25 kwietnia 2012 r.OBWIESZCZENIEO WYDANIU POSTANOWIENIA O ODSTĄPIENIU OD PRZEPROWADZANIA OCENY ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO

Burmistrz Orzysza, działając na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 pażdziernika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ) zawiadamia , że w dniu 25 kwietnia 2012 r. wydał postanowienie o odstąpieniu przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:… „ PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1843 N OD DROGI KRAJOWEJ NR 16– STACJA KOLEJOWA DĄBRÓWKA”…na terenie działek nr 130, 149, 194, 265 w obrębie Dąbrówka gmina Orzysz .Planowana inwestycja należy do § 3 ust.1 pkt 60 przedsięwzięć określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397).

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Orzysza , zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko , właściwym do wydania opinii i dokonania uzgodnienia jest : Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu.Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie po zapoznaniu się z dokumentacją i zawartymi w niej informacjami postanowieniem z dnia 13 kwietnia 2012 r.( znak: WOOŚ.4240.106.2012.MH.5.) stwierdził, że nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia .Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu po zapoznaniu się z przedłożoną

dokumentacją stwierdził w opinii sanitarnej , znak: ZNS.9083.2.2012 z dnia 28.02.2012 r., że dla w/w przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy , składania uwag i wniosków w formie pisemnej , elektronicznej i ustnej w Urzędzie Miejskim w Orzyszu , pokój nr 11, od poniedziałku do piątku. w godzinach 7³º - 15³º . Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez tut. organ przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Działając zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03 pażdziernika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227) oraz art. 49 Kpa zawiadomienie następuje przez niniejsze obwieszczenie na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Orzyszu.1.a/aData powstania: piątek, 27 kwi 2012 11:01
Data opublikowania: środa, 2 maj 2012 09:49
Opublikował(a): Grażyna Zielińska
Zaakceptował(a): Grażyna Zielińska
Artykuł był czytany: 2389 razy