Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Orzysz

obejmującego tereny położone przy kanale Orzysz i ulicę Polną
Nasz znak: Data:
RGI.6721.1.2012 Orzysz, dnia 26.04. 2012r.
RGI.6721.1/11/12OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Orzysz

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Orzyszu:
1. Uchwały Nr XI/83/11 z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Orzysz. Zmiana planu dotyczy działki o nr ewidencyjnym 142, położonej przy ul. Polnej.
2. Uchwały Nr XI/89/11 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Orzysz, obejmującej tereny położone pomiędzy Kanałem Orzysz, ulicami Wyzwolenia i Słoneczną oraz rejon istniejącego cmentarza i Uchwały Nr XIX/142/12 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29.02.2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Orzysz, obejmującego tereny położone przy Kanale Orzysz oraz rejonie istniejącego cmentarza.

Jednocześnie, na podstawie art. 39 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227 ze zmianami), podaję do publicznej wiadomości, że przystępuje się do sporządzenia prognoz oddziaływania na środowisko w ramach przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania ustaleń w/w projektów zmian planów na środowisko.
Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz składać wnioski do opracowywanych dokumentów.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Orzyszu , ul. Giżycka 15, 12-250 Orzysz w terminie do dnia 25 maja 2012r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Burmistrz Orzysza
Data powstania: piątek, 27 kwi 2012 10:08
Data opublikowania: piątek, 27 kwi 2012 10:13
Opublikował(a): Grażyna Zielińska
Zaakceptował(a): Grażyna Zielińska
Artykuł był czytany: 2382 razy