Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE

Nasz znak: Data:
RGI.6721.1.2011.JK Orzysz, dnia 14 grudzień 2011r.OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Orzysz

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Orzyszu Uchwały Nr XI/89/11 z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Orzysz. Zmiana planu obejmuje tereny położone pomiędzy Kanałem Orzysz, ulicami Wyzwolenia i Słoneczną oraz rejon istniejącego cmentarza.
Jednocześnie, na podstawie art. 39 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227 ze zmianami), podaję do publicznej wiadomości, że przystępuje się do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko w ramach przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania ustaleń projektu zmian planu na środowisko.
Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz składać wnioski do opracowywanych dokumentów.
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Orzyszu , ul. Giżycka 15, 12-250 Orzysz w terminie 21 dni od daty ogłoszenia.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Burmistrz Orzysza

Tomasz Jakub SulimaData powstania: środa, 14 gru 2011 11:08
Data opublikowania: środa, 14 gru 2011 11:14
Opublikował(a): Jarosław Kubrak
Zaakceptował(a): Jarosław Kubrak
Artykuł był czytany: 2710 razy