Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja - ubezpieczenia obowiązkowe

Urząd Miejski w Orzyszu informuje, że z dniem 1 stycznia 2004 roku weszła w życie ustawa z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych /Dz. U. Nr 124 poz. 1152/. Kontynuując rozwiązania prawne funkcjonujące od 1990 roku Ustawa uznaje za ubezpieczenia obowiązkowe między innymi:
- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego,
- ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych.
Podmiotami zobowiązanymi do zawarcia umów ubezpieczeń obowiązkowych w rolnictwie są rolnicy, czyli osoby fizyczne, w których posiadaniu lub współposiadaniu znajduje się gospodarstwo rolne. Rolnik, który nie spełnił obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia, zgodnie z ogólnymi warunkami tego ubezpieczenia określonymi w Ustawie, jest obowiązany wnieść opłatę, której wysokość wynosi:
- w ubezpieczeniu OC rolników – równowartość w złotych 30 euro,
- w ubezpieczeniu budynków rolniczych – równowartość w złotych 100 euro.
Wniesienie opłaty nie powoduje udzielenia rolnikowi ochrony ubezpieczeniowej i nie zwalnia go z obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia, zatem każde ujawnienie braku tej ochrony oznacza kolejne obciążenie rolnika dolegliwą opłatą. Należy podkreślić, że spowodowanie przez nie ubezpieczonego w zakresie OC rolnika szkody, pozostającej w związku z posiadaniem gospodarstwa, skutkuje wypłaceniem osobie poszkodowanej lub uprawnionej, odszkodowania przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Fundusz po zaspokojeniu roszczeń tych osób, niezależnie od wezwania rolnika do wniesienia opłaty za niedopełnienie obowiązku ubezpieczenia, występuje do niego o zwrot wypłaconego odszkodowania. W konsekwencji prowadzić to może do istotnego pogorszenia sytuacji ekonomicznej oraz życiowej rolnika i jego rodziny, a w skrajnych przypadkach do utraty podstaw egzystencji.
Spełnienie obowiązku ubezpieczenia ustala się na podstawie polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia, wystawionego przez zakład ubezpieczeń.
Data powstania: poniedziałek, 12 sty 2004 09:23
Data opublikowania: poniedziałek, 12 sty 2004 09:29
Opublikował(a): Teresa Tarka
Zaakceptował(a): Teresa Tarka
Artykuł był czytany: 5863 razy