Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO W OLSZTYNIE Z DNIA 14 LIPCA 2011R. NR SKO-73-271/11

SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE
UL. KAJKI 10/12
10-547 OLSZTYN
OLSZTYN , DNIA 14 LIPCA 2011R.


OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 9Dz. U. nr 80 , poz.717 ze zm.) zawiadamiam,iż Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie w dniu 14 lipca 2011r. wydało decyzję ostateczną numer SKO-73-271/11 o uchyleniu decyzji Burmistrza Orzysz (Nr RGI.II.7331-P/2/10 z dnia 29 listopada 2010r. i przekazaniu sprawy organowi pierwszej instancji do ponownego rozpatrzenia w sprawie ustalenia , na rzecz inwestora P4 Sp. z o.o w Warszawie , lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie obiektu infrastruktury technicznej- stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 , na działce nr 92/2 w obrębie geodezyjnym Mikosze, gmina Orzysz.
akta sprawy znajdują się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Orzyszu, gdzie strony niniejszego postępowania mogą się z nimi zapoznać w godzinach pracy urzędu.
po upływie 14 dni od daty wywieszenia obwieszczenia decyzja zostaje uznana za doręczoną.
Prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie Bogdan Muzyczuk
podpis nieczytelny.