Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego w 2010 r.

Burmistrz Miasta Orzysz ogłasza konkurs ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego w 2010 r.
1. Rodzaj zadania
Rozwój sportu kwalifikowanego wśród mieszkańców Miasta i Gminy Orzysz poprzez:
a) prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym;
b) organizowanie imprez sportowych o zasięgu międzynarodowym lub ogólnokrajowym;
c) organizowanie imprez sportowych o zasięgu lokalnym, jeżeli impreza ta przyczynia się do
istotnej popularyzacji danej dyscypliny sportu.

2. Wysokość środków.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie finansowe na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego w 2010 r. wynosi 37 500,00 zł.

3. Zasady przyznawania dotacji.
Dotacje na zadania w zakresie rozwoju sportu kwalifikowanego mogą otrzymać kluby lub stowarzyszenia sportowe, które spełniają łącznie niżej określone warunki:
a) klub lub stowarzyszenie zrzesza zawodników uprawiających określoną dyscyplinę sportu,
olimpijską lub nie olimpijską i posiadających licencję zawodnika, kartę zgłoszenia lub inny
dokument uprawniający do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym;
b) klub lub stowarzyszenie uczestniczy w zorganizowanym współzawodnictwie sportowym w
dyscyplinach zespołowych i indywidualnych na szczeblu ponad gminnym;
Dotacja może zostać przyznana oferentowi, który złoży w terminie prawidłowo opracowaną ofertę wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia. Formularze ofert dostępne są w Referacie Spraw Społecznych i Promocji Urzędu Miejskiego w Orzyszu oraz na stronie internetowej www.orzysz.pl. Do oferty należy dołączyć:
1. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe /bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa/ za ostatni rok.
2.Posiadane zasoby osobowe (trenerzy licencjonowani, zawodnicy).
3. Aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących ( ważny do 3 – m-cy od daty uzyskania).
4. Aktualny statut ( potwierdzony przez organ rejestrowy).
5.Oświadczenie o uczestnictwie w zorganizowanym współzawodnictwie sportowym na szczeblu ponadgminnym.

4.Miejsce i termin składania ofert.

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy przesłać pocztą na adres :
Urząd Miejski w Orzyszu, ul. Giżycka 15, 12-250 Orzysz
lub złożyć osobiście w sekretariacie urzędu w zamkniętej kopercie z dopiskiem„ konkurs ofert - rozwój sportu kwalifikowanego w 2010 r.” w terminie do
15 lipca 2010r

5.Termin,tryb i kryteria wyboru

Oferty złożone w konkursie rozpatruje Komisja Konkursowa.
Komisja Konkursowa uwzględnia w szczególności:
1) znaczenie zadania dla Gminy Orzysz;
2) zgodność oferty z celami konkursu;
3) wysokość środków budżetowych przeznaczonych na realizację danego zadania;
4) wysokość środków pozabudżetowych pozyskanych na realizacje danego zadania;
5) ocenę przedstawionej w ofercie kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
6) ocenę możliwości realizacji zadania przez oferenta;
7) analizę wykonania zadań zleconych podmiotowi dotowanemu w okresie poprzednim,
z uwzględnieniem w szczególności jakości i terminowości rozliczania dotacji.
Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert dokonuje Burmistrz Orzysza.
Oferty zostaną rozpatrzone w terminie nie przekraczającym 30 dni od daty ich złożenia.

6. Terminy i warunki realizacji zadania.

Zadanie powinno być realizowane w okresie od daty zawarcia umowy do dnia 15 grudnia 2010 r. Zadanie realizowane będzie na warunkach określonych w umowie zawartej pomiędzy gminą a klubem sportowym, którego oferta zostanie wybrana.

Środki uzyskane z dotacji mogą być przeznaczone wyłącznie na pokrycie kosztów
bezpośrednio związanych z realizacją następujących zadań z zakresu rozwoju sportu
kwalifikowanego:
a) zakup materiałów:
-sprzęt sportowy niezbędny do realizacji zadania np.: piłki, koszulki, dresy, komplety
sportowe, itp.;
-nagrody np.: puchary, medale, dyplomy, albumy, statuetki okolicznościowe i inne
-nagrody rzeczowe, napoje, odżywki, lekarstwa,
-wynajem obiektów sportowych, urządzeń i sprzętu sportowego;
-noclegi;
-wyżywienie;
-transport;
-druk zaproszeń, dyplomów, biletów, programów, komunikatów;
b) zakup usług medycznych niezbędnych do udziału w zawodach i organizacji imprez
sportowych;
c) w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa: służba porządkowa, nagłośnienie przenośne;
d) koszty osobowe:
-płace szkoleniowców jednak nie więcej niż do 50 % udzielonej dotacji;
-obsługa sędziowska;
-obsługa techniczna, spiker, służba porządkowa;
-obsługa medyczna.
e) inne koszty:
-ubezpieczenie sportowe zawodników;
-ubezpieczenie imprezy sportowej;
-opłaty regulaminowe.


7. Informacje dodatkowe

Wyniki konkursu zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Orzyszu. Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest Izabela Bańkowska tel. 087/ 424-15-77.


Burmistrz Orzysza
Jan Aleszczyk