Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

KONKURS NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH

POWSZECHNY SPIS ROLNY 2010
Urząd Miejski w Orzyszu
ogłasza nabór kandydatów na

RACHMISTRZÓW SPISOWYCH
POWSZECHNEGO SPISU ROLNEGO 2010

I. WYMAGANIA

1. NIEZBĘDNE

1. Ukończone 18 lat, korzystanie z pełni praw publicznych i niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie( w tym przestępstwa skarbowe),
2. Co najmniej średnie wykształcenie (preferowani studenci uczelnirolniczych, geodezyjnych i ekonomicznych),
3. Znajomość obsługi komputera i GPS.
4. Kandydat na rachmistrza powinien zamieszkiwać, pracować lub pobierać naukę na terenie Gminy Orzysz.

2. PREFEROWANE

1. Komunikatywność i umiejętności interpersonalne,
2. Podstawowa znajomość zagadnień z zakresu rolnictwa,
3. Rzetelność i umiejętność organizacji własnej pracy.

3. KRYTERIA OCENY

1. Przygotowanie merytoryczne,
2. Treść i poprawność wypowiedzi ,
3. Komunikatywność.

II. HARMONOGRAM ZADAŃ

Spośród wskazanych przez Urząd Miejski w Orzyszu kandydatów na Rachmistrzów spisowych Wojewódzki Urząd Statystyczny po przeprowadzeniu szkolenia wybierze osoby, z którymi podpisze umowę zlecenia. Kandydaci na rachmistrzów spisowych muszą być dyspozycyjni w dniach:
A) 20 czerwca – 31 lipca (szkolenie przeprowadzane przez Urząd Statystyczny - dokładny termin zostanie przedstawiony w oddzielnym harmonogramie),
B) 9-23 sierpnia (obchód przedspisowy, weryfikacja informacji z
wykazów i map cyfrowych),
C) 6-7 września ( szkolenie uzupełniające dla rachmistrzów
spisowych),
D) 8 września - 31 października ( spis rolny, każdy z rachmistrzów otrzyma pulę gospodarstw rolnych do spisania, zebrane informacje rachmistrzowie będą wprowadzali bezpośrednio na otrzymane urządzenia hand-held i przesyłali do Urzędów Statystycznych).

WAŻNE!
Konkurs organizowany przez Urząd Miejski w Orzyszu jest pierwszym etapem naboru. Osoby wybrane przez Urząd Miejski w Orzyszu muszą zdać egzamin kończący pierwsze szkolenie i zostać wytypowane przez Urząd Statystyczny do przeprowadzenia spisu.

III. TERMIN SKŁADANIA OFERT 07.06.2010 r.

Oferty powinny wpłynąć do Urzędu Miejskiego w Orzyszu do dnia 07.06.2010r.

IV. WYMAGANE DOKUMENTY

1) Życiorys (CV)
2) Dokument poświadczający wykształcenie
3) Kserokopia dowodu osobistego
4) Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
5) Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w tym przestępstwa skarbowe)

Oświadczenie, o którym mowa w punkcie 4 i 5 jest do pobrania na stronach internetowych Urzędu: www.bip.orzysz.pl, www.orzysz.pl, jak również osobiście w sekretariacie.

V. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać lub składać osobiście z dopiskiem: „Dotyczy naboru na rachmistrza spisowego” na adres:

Urząd Miejski w Orzyszu
ul. Giżycka 15
12-250 Orzysz
Sekretariat (pok. 11)

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne – nie będą rozpatrywane.

Powiadomienie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej nastąpi telefonicznie.

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:
- wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o 29. 08. 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926)
Pliki do pobrania: