Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE Nr 255/09

ZARZĄDZENIE Nr 255/09 BURMISTRZA ORZYSZA z dnia 19 listopada 2009 roku. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich częśc

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008) zarządzam, co następuje:

§ 1
Zarządzenie ustala wymagania jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
§ 2
1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami powinien spełniać następujące wymagania:
1)posiadać specjalistyczne środki przeznaczone do chwytania oraz transportowania bezdomnych zwierząt, w tym:
a)posiadać atestowane urządzenia i środki, przy pomocy których zwierzęta będą wyłapywane, nie mogąc stwarzać zagrożenia dla ich życia, zdrowia,
b)posiadać samochód przystosowany do transportu zwierząt, który posiada:
– odpowiednią powierzchnię i kubaturę (przestrzeń) umożliwiającą ustawienie metalowych klatek odpowiadających wielkością średniej wielkości zwierzęcia, w sposób uniemożliwiający przesuwanie się klatek w czasie transportu oraz zapewniający prawidłową wentylację,
– zadaszenie i ściany izolowane w celu zabezpieczenia zwierząt przed wpływami atmosferycznymi,
- dostateczną wentylację i w miarę potrzeby ogrzewanie,
– podłogę z odpowiednią nawierzchnią, zapewniającą przyczepność kończyn oraz umożliwiającą utrzymanie higieny,
3)zapewnić w razie potrzeby pomoc lekarsko weterynaryjną,
4)posiadać odpowiednio wykształconą oraz przeszkoloną kadrę, w liczbie gwarantującej stałe świadczenie usług;
5)posiadać tytuł prawny do miejsca (terenu) przetrzymywania wyłapanych zwierząt przed przewiezieniem ich do schroniska.
2. Powyższe wymagania powinny zostać uprawdopodobnione odpowiednimi dokumentami.
3. Dokumentami, o których mowa w ust. 2 są w szczególności:
1)zaświadczenie o wpisie w ewidencji działalności gospodarczej lub odpis Krajowego Rejestru Sądowego,
2)umowa kupna-sprzedaży, najmu lub faktura potwierdzające posiadanie środków, o których mowa w ust. 1 pkt 1,
3)umowa o stałej współpracy z weterynarzem
4)umowa o świadczenie usług, jeżeli takowe były świadczone przez przedsiębiorcę w innej gminie przed złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk,
4)świadectwa szkolne oraz dyplomy szkół wyższych lub też ich odpisy, osób o których mowa w ust. 1 pkt 5
5)umowa najmu lub dzierżawy nieruchomości, miejsca, o którym mowa w ust. 1 pkt 6.
§ 3
1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt powinien spełniać następujące wymagania:
1)prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt,
2)posiadać tytuł prawny do terenu, na którym prowadzona ma być działalność, o której mowa w pkt 1;
3)posiadać pozwolenie na użytkowanie lub inny stosowny dokument wymagany przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 156, poz. 118 ze zm.),
4)prowadzić ww. działalność w miejscu ogrodzonym,
5)posiadać zadaszony obiekt, z odpowiednio wydzielonymi boksami, w których bezdomne zwierzęta będą przebywać.
2. Powyższe wymagania powinny zostać uprawdopodobnione odpowiednimi dokumentami.
3. § 2 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
§ 4
1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części powinien spełniać następujące wymagania:
1)posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części,
2)posiadać tytuł prawny do terenu, na którym prowadzona ma być działalność, o której mowa w pkt 1,
3)posiadać pozwolenie na użytkowanie lub inny stosowny dokument wymagany przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 156, poz. 118 ze zm.),
4)prowadzić ww. działalność w miejscu ogrodzonym,
5)posiadać środki niezbędne do grzebania zwłok zwierzęcych i ich części,
6)posiadać środki niezbędne do dezynfekcji zwłok zwierzęcych i ich części przed zagrzebaniem,
7)posiadać urządzenia i środki techniczne umożliwiające spalanie zwłok zwierzęcych i ich części.
2. Powyższe wymagania powinny zostać uprawdopodobnione odpowiednimi dokumentami.
3. § 2 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Orzysza Jan Aleszczyk
Data powstania: wtorek, 24 lis 2009 09:26
Data opublikowania: wtorek, 24 lis 2009 09:41
Opublikował(a): Joanna Koronkiewicz
Zaakceptował(a): Jadwiga Gryncewicz
Artykuł był czytany: 2704 razy