Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

odmowa ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie: instalacji wytwórczej energii elektrycznej z promieniowania słonecznego PV Orzysz_1 o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na części działki ewidencyjnej nr 46, obręb geodezyjny 18-Osiki, gm. Orzysz.

WIG.6730.33.9.2021.DGA

OBWIESZCZENIE
Działając na podstawie art. 49 ustawy dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 572 dalej k.p.a.), w związku z art. 53 ust. 1c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.) zawiadamiam, iż, w dniu 20.05.2024 r. została wydana Decyzja Nr 23/24 znak WIG.6730.33.2021.DGA o odmowie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie: instalacji wytwórczej energii elektrycznej z promieniowania słonecznego PV Orzysz_1 o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na części działki ewidencyjnej nr 46, obręb geodezyjny 18-Osiki, gm. Orzysz.
Jednocześnie zawiadamiam o możliwości zapoznania się z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Orzyszu, ul. Rynek 3, 12-250 Orzysz, 
w pokoju nr 213 w godzinach pracy Urzędu od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530.
Stronom postępowania służy prawo odwołania od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Orzysza w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
 W prowadzonym postępowaniu organ ustalił, że wśród stron postępowania występują zmarli a co za tym idzie występują nieruchomości sąsiadujące z terenem inwestycji o nieuregulowanym stanie prawnym. Przez nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym należy rozumieć nieruchomość, o której mowa w art. 113 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami tj. nieruchomość, dla której ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe, bądź jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie żyje i nie przeprowadzono lub nie zostało zakończone postępowanie spadkowe.
 W związku z powyższym w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym lub nieuzyskania danych pozwalających na ustalenie adresu właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości w sposób określony w ust. 1b, zawiadomienia dokonuje się w sposób, o którym mowa w art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572).
Zawiadomienie, bądź doręczenie, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego uważa się za dokonane, po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 
Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Orzyszu, przy ul. Rynek 3, 12 – 250 Orzysz w godzinach pracy Urzędu (pokój 213) w terminie 14 dni od dnia upublicznienia obwieszczenia. 


Sprawę prowadzi: D. Gawrych, tel. 87/3070961 lub 880 780 660


Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone w dniu 23.05.2024 r.

 

BURMISTRZ
/-/ mgr Zbigniew Włodkowski

 

Data powstania: czwartek, 23 maj 2024 12:10
Data opublikowania: czwartek, 23 maj 2024 12:12
Opublikował(a): Daniel Gawrych
Zaakceptował(a): Daniel Gawrych
Artykuł był czytany: 49 razy