Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Orzysz, opracowanego z zastosowaniem postępowania uproszczonego, wraz z prognozą oddziaływań na środowisko

OGŁOSZENIE
O ROZPOCZĘCIU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Orzysz, opracowanego z zastosowaniem postępowania uproszczonego, wraz z prognozą oddziaływań na środowisko


Na podstawie art. 27b ust. 4 pkt 4 lit. d w związku z art. 8h ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.), 
w związku z Uchwałą Nr LXII/563/24 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 27 marca 2024 r w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Orzysz, ogłaszam o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Orzysz, opracowanego z zastosowaniem postępowania uproszczonego.
Konsultacje będą trwały do 06.06.2024 r. (włącznie) – w tym czasie można składać uwagi.
Uwagi do Burmistrza należy składać w formie papierowej (na adres: Urzędu Miejskiego w Orzyszu, ul. Rynek 3, 12-250 Orzysz) lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej (na adres mailowy: um@orzysz.pl) z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby oraz adres poczty elektronicznej, o ile taki posiada, a także wskazuje, czy jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej uwagą, oraz może podać dodatkowe dane do kontaktu takie jak adres do korespondencji lub numer telefonu.    
Uwagi składa się na formularzu dostępnym w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, ul. Rynek 3, 12-250 Orzysz oraz na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Orzyszu: https://bip.orzysz.pl/ (zakładka: Rejestr projektów planów miejscowych).
Z projektem planu miejscowego i prognozą oddziaływania na środowisko można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Orzyszu, ul. Rynek 3, 12-250 Orzysz, w pokoju nr 213, w godzinach 7:30-15:30 oraz na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Orzyszu: https://bip.orzysz.pl/ (zakładka: Rejestr projektów planów miejscowych).
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego: https://bip.orzysz.pl/ (zakładka: Klauzule Informacyjne RODO > Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Orzyszu).
W związku z przetwarzaniem przez Burmistrza Orzysza danych osobowych uzyskanych w toku sporządzania przedmiotowego planu miejscowego prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.

 

 

BURMISTRZ
/-/ mgr Zbigniew Włodkowski

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 17 maj 2024 08:21
Data opublikowania: piątek, 17 maj 2024 08:39
Opublikował(a): Daniel Gawrych
Zaakceptował(a): Daniel Gawrych
Artykuł był czytany: 74 razy