Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach geodezyjnych Pianki, Grądy, Aleksandrowo, gm. Orzysz wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt. 9 oraz art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) oraz art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.), w związku z Uchwałą Nr V/34/2019  Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach geodezyjnych Pianki, Grądy, Aleksandrowo, gm. Orzysz oraz w związku z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 28 marca 2023 r. (sygn. akt II SA/Ol 173/23)
ogłaszam

o wyłożeniu do publicznego wglądu, w dniach od 24 maja 2024 r. do 15 czerwca 2024 r. (włącznie) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Orzyszu ul. Rynek 3, 12-250 Orzysz w godzinach pracy urzędu w pokoju nr 213, ww. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu  07 czerwca 2024 r. Urzędzie Miejskim w Orzyszu ul. Rynek 3, 12 -250 Orzysz w sali nr 113 w godzinach: od 11:00 do 12:30.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi do Burmistrza Orzysza należy składać z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 lipca 2024 r.
Uwagi mogą być wnoszone:
- w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Orzyszu ul. Rynek 3, 12-250 Orzysz;
- w formie ustnej do protokołu w Urzędzie Miejskim w Orzyszu ul. Rynek 3, 12 -250 Orzysz,  pokój nr 113
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres e-mail: um@orzysz.pl
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 57 z późn. zm.):
- opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
- opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
Organem właściwym do ich rozpatrzenia jest Burmistrz Orzysza. 
  

 


BURMISTRZ
/-/ mgr Zbigniew Włodkowski

 

 

 


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO") informuję, że:
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Burmistrz Orzysza, ul. Rynek 3, 12-250 Orzysz. 
2. kontakt z inspektorem ochrony danych – za pośrednictwem adresu email: iodo@um.orzysz.pl lub pisemnie na adres Administratora.
3. dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenie uwagi zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5. dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z przepisów prawa dot. archiwizacji;
6. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych;
7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
8. podanie danych osobowych jest obowiązkowe.

 

 

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 16 maj 2024 12:40
Data opublikowania: czwartek, 16 maj 2024 12:43
Opublikował(a): Daniel Gawrych
Zaakceptował(a): Daniel Gawrych
Artykuł był czytany: 79 razy