Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

Budowa sieci elektroenergetycznej: linii kablowej SN 15kV, słupowej stacji transformatorowej SN/nN oraz linii kablowej nN 0,4 kV

Burmistrz Orzysza działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) zawiadamia o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie sieci elektroenergetycznej: linii kablowej SN 15kV, słupowej stacji transformatorowej SN/nN oraz linii kablowej nN 0,4 kV” na działkach o numerach ewidencyjnych 253/2, 253/4, 253/5, 253/6, 253/7, 253/9, 253/51, 253/52, 263/3, 327, 361/1 położonych w obrębie geodezyjnym Tuchlin, gmina Orzysz.

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, składać uwagi i wnioski w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, ul. Rynek 3, 12-250 Orzysz, w godzinach pracy Urzędu. Brak wniesienia uwag i wniosków w wyznaczonym terminie spowoduje wydanie decyzji w oparciu o zebrane materiały.

Stosownie do przepisu art. 10 k.p.a. organ administracji publicznej obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji umożliwić stronom wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. W związku z powyższym wyznacza się nowy termin rozpatrzenia sprawy ustala się do 30.04.2024 r. W przypadku bezczynności organu lub przewlekłości postępowania stronie przysługuje prawo wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za moim pośrednictwem. Ponaglenie musi zawierać uzasadnienie.  Organ rozpatruje ponaglenie w terminie 7 dni (art. 37 k.p.a.). 

Zgodnie z art. 49 Kpa obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

BURMISTRZ
/-/ mgr Zbigniew Włodkowski

Data powstania: czwartek, 21 mar 2024 10:52
Data opublikowania: czwartek, 21 mar 2024 10:53
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 36 razy