Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

dot. „budowy sieci elektroenergetycznej: linii kablowej SN 15kV, słupowej stacji transformatorowej SN/nN oraz linii kablowej nN 0,4 kV”

Burmistrz Orzysza działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.) zawiadamia, iż, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „budowie sieci elektroenergetycznej: linii kablowej SN 15kV, słupowej stacji transformatorowej SN/nN oraz linii kablowej nN 0,4 kV” na działkach o numerach ewidencyjnych 253/2, 253/4, 253/5, 253/6, 253/7, 253/9, 253/51, 253/52, 263/3, 327, 361/1 położonych w obrębie geodezyjnym Tuchlin, gmina Orzysz nie zostanie rozpatrzone w terminie. Nowy termin rozpatrzenia sprawy ustala się do 25.03.2024 r. Zmiana terminu spowodowana jest faktem iż, tut. organ musi dokonać zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy z organami współdziałającymi m.in.. Starostwem Powiatowym w Piszu, Zarządem Zlewni w Giżycku, Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie. 

W przypadku bezczynności organu lub przewlekłości postępowania stronie przysługuje prawo wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za moim pośrednictwem. Ponaglenie musi zawierać uzasadnienie.  Organ rozpatruje ponaglenie w terminie 7 dni (art. 37 k.p.a.). 

Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Orzyszu, przy ul. Rynek 3, 12 – 250 Orzysz w godzinach pracy Urzędu (pokój 210) w terminie 14 dni od dnia upublicznienia obwieszczenia. Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron postępowania wynikających z art. 10 k.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

BURMISTRZ
/-/ mgr Zbigniew Włodkowski

Data powstania: środa, 21 lut 2024 14:35
Data opublikowania: środa, 21 lut 2024 14:37
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 60 razy