Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI

Wojewody Warmińsko - Mazurskiego

Obwieszczenie

Zgodnie z art. 11f ust. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 162
ze zm.), w związku z art. 138 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks
postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775), Wojewoda Warmińsko-
Mazurski podaje do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu odwołania, 08.12.2023 r.
wydał decyzję uchylającą w części i orzekającą w tym zakresie co do istoty sprawy,
a w pozostałej części utrzymującą w mocy decyzję Starosty Piskiego nr WZB.6740.I.3.2023
z 11.08.2023 r., znak: WZB.6740.I.2.2023. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 1867N (Wierzbiny)-Drygały- Skarżyn od km
0+000 do km 11+200.


W związku z powyższym informuję, że z treścią decyzji oraz z aktami można zapoznać się
w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Olsztynie, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, pokój 330, po wcześniejszym umówieniu terminu
(poniedziałek - piątek 1200 - 1500) poprzez kontakt telefoniczny (89) 5232 697. Niniejsza
decyzja jest ostateczna w toku instancji. Na decyzję, na podstawie art. 53 § 1 i art. 54 § 1
ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1634 ze zm.), przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Olsztynie, wnoszona za pośrednictwem Wojewody Warmińsko-
Mazurskiego, w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji.

Z up. WOJEWODY
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
Izabela Sielicka-Werner
Zastępca Dyrektora
Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości

Data powstania: wtorek, 12 gru 2023 13:59
Data opublikowania: wtorek, 12 gru 2023 14:00
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 150 razy