Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji o ustalenie warunków zabudowy, dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie pomostu pływającego na fragmencie j. Orzysz” planowanego na części działki nr 160/3 położonej w obrębie Strzelniki, gmina Orzysz na wysokości działki nr 355/24 – położonej w obrębie Skomack Wielki, gmina Stare Juchy

WIG.6730.59.3.2023.AFL                                                          

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
Działając na podstawie art. 36 oraz art. 49a ustawy dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm. dalej k.p.a), zawiadamiam strony postępowania, iż postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie warunków zabudowy, dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie pomostu pływającego na fragmencie j. Orzysz” planowanego na części działki nr 160/3 położonej w obrębie Strzelniki, gmina Orzysz na wysokości działki nr 355/24 – położonej w obrębie Skomack Wielki, gmina Stare Juchy, nie zostanie rozpatrzone w terminie. 
Nowy termin rozpatrzenia sprawy ustala się do 29.12.2023 r. Zmiana terminu spowodowana jest faktem iż, tut. Organ ustalił iż, jedna ze stron postępowania nie żyje w związku z czym trwa ustalenie następców prawnych po zmarłej stronie postępowania.
Postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy powinno toczyć się z udziałem wszystkich właścicieli tych nieruchomości, na których ma być przeprowadzona inwestycja oraz które znajdują się w obszarze oddziaływania inwestycji objętej wnioskiem inwestora, a jeżeli których z właścicieli nie żyje, to z udziałem jego spadkobierców. Postępowanie to dotyczy bowiem interesów prawnych tych osób w rozumieniu  art. 28 k.p.a. i powinny one brać udział w postępowaniu administracyjnym, aby miały możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów, zgłaszać żądania i wnioski ( art. 10 § 1 k.p.a.). 
Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Orzyszu, przy ul. Rynek 3, 12 – 250 Orzysz, w pokoju nr 213, w godzinach pracy Urzędu.
Jednocześnie informuję, iż w przypadku bezczynności organu lub przewlekłości postępowania stronie przysługuje prawo wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za moim pośrednictwem. Ponaglenie musi zawierać uzasadnienie. Organ rozpatruje ponaglenie 
w terminie 7 dni (art. 37 k.p.a.). 
Ponadto informuję, iż w przedmiotowym postępowaniu bierze udział więcej niż dwadzieścia stron w związku z powyższym na podstawie art. 49a ustawy dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego do zawiadamiania stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej będzie stosowana forma publicznego obwieszczenia.
Obwieszczenia w przedmiotowej sprawie będą udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.bip.orzysz.pl w zakładce ogłoszenia, oraz będą wywieszone na Tablicy Ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Orzyszu przy ulicy Rynek 3, na Tablicy Ogłoszeń Sołectwa Skomack Wielki.
Zgodnie z art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.


Sprawę prowadzi: A. Szymańska, tel. 87/3070961 lub 880 780 660

 

 


Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone w dniu 25.10.2023 r.

 

Z up. BURMISTRZA
/-/ mgr Beata Jażdżewska
Z-CA BURMISTRZA ORZYSZA

Data powstania: środa, 25 paź 2023 14:39
Data opublikowania: środa, 25 paź 2023 14:42
Opublikował(a): Aleksandra Flisiak
Zaakceptował(a): Aleksandra Flisiak
Artykuł był czytany: 82 razy