Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie linii kablowej SN, stacji transformatorowej, linii kablowej NN do zasilenia dz. 284/10, 284/12, 284/5, 283/6, 283/11, 283/10, 283/8 położonych w obrębie Nowe Guty, gm. Orzysz” na działkach o numerach ewidencyjnych 274, 428, 283/5, 398/2, 427/2, 283/12, 283/7, 283/9, 284/15, 284/7, 284/13, 284/9, 284/11, 284/20 i 284/22 położonych w obrębie geodezyjnym Nowe Guty, gmina Orzysz

WIG.6733.3.4.2023.AFL                                                                               

OBWIESZCZENIE
Burmistrz Orzysza działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 977) zawiadamia, iż, w dniu 09.08.2023 r. do tut. Urzędu wpłynął wniosek o ustalenie lokalizacji celu publicznego (uzupełniony w dniu  30.08.2023 r.) dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie linii kablowej SN, stacji transformatorowej, linii kablowej NN do zasilenia dz. 284/10, 284/12, 284/5, 283/6, 283/11, 283/10, 283/8 położonych w obrębie Nowe Guty, gm. Orzysz” na działkach o numerach ewidencyjnych 274, 428, 283/5, 398/2, 427/2, 283/12, 283/7, 283/9, 284/15, 284/7, 284/13, 284/9, 284/11, 284/20 i 284/22 położonych w obrębie geodezyjnym Nowe Guty, gmina Orzysz. Postanowieniem z dnia 01.09.2023 r. (znak: WIG.6733.3.2.2023.AFL) Burmistrz Orzysza nałożył na inwestora obowiązek przedłożenia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Olsztynie wymaganej dokumentacji w celu rozstrzygnięcia przez ww.  organ postępowania odnośnie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na obszar Natura 2000. Rozpatrzenie sprawy wydania decyzji o ustaleniu celu publicznego dla ww. inwestycji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, w związku z tym postanowieniem znak WIG.6733.3.3.2023.AFL Burmistrz Orzysza zawiesił przedmiotowe postępowanie.
Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Orzyszu, przy           ul. Rynek 3, 12 – 250 Orzysz.
POUCZENIE PRAWNE

- Stronie przysługuje czynny udział w każdym stadium postępowania administracyjnego, a przed wydaniem decyzji  prawo wypowiedzenia się co do zebranych w tej sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań (art. 10 k.p.a)
- Strona postępowania może działać przez pełnomocnika, którym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu (art. 33 § 1 i 2 k.p.a.).
- Doręczenie pism może nastąpić za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 oraz z 2015 r. poz. 1844), jeżeli strona lub inny uczestnik postępowania spełni jeden z następujących warunków:
1) złoży podanie w formie dokumentu elektronicznego przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej;
2) wystąpi do organu administracji publicznej o takie doręczenie i wskaże organowi administracji publicznej adres elektroniczny;
3) wyrazi zgodę na doręczanie pism w postępowaniu za pomocą tych środków i wskaże organowi administracji publicznej adres elektroniczny. (art. 39 1 k.p.a)
- Pisma doręcza się stronie, a jeżeli strona ustanowiła pełnomocnika – pełnomocnikowi (art. 40 § 2 k.p.a.). 
- Strona, która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej i nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej,
jest obowiązana wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia (art. 40 § 2 i § 5  k.p.a.). 
- Stronie przysługuje możliwości złożenia odpowiedzi na pismo wszczynające postępowanie i wyjaśnień na piśmie (art. 40 ust. 5 k.p.a.)
- W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny (art. 41 k.p.a.). 
- Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:
1. Administratorem Państwa danych jest Burmistrz Orzysza (ul. Rynek 3, 12-250 Orzysz, telefon kontaktowy: 87 3070160).
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: iodo@um.orzysz.pl lub pisemnie na adres Administratora.
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procedury ustalenia warunków zabudowy, jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) i ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.),
4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.
5. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
6. Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 2.
9. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.


Sprawę prowadzi: A. Flisiak, tel. 87/3070961


(-) Burmistrz
Zbigniew Włodkowski


Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone w dniu 05.09.2023 r.

 

Data powstania: wtorek, 5 wrz 2023 15:27
Data opublikowania: wtorek, 5 wrz 2023 15:30
Opublikował(a): Aleksandra Flisiak
Zaakceptował(a): Aleksandra Flisiak
Artykuł był czytany: 158 razy