Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji o ustalenie warunków zabudowy, dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie farmy fotowoltaicznej Orzysz o łącznej mocy do 100 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą” przewidzianego do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych 3, 9, 11/59, 13/2, 17/5, 21/18, 25/5, 27/8, 185/6 położonych w obrębie Grzegorze, gmina Orzysz

WIG.6730.18.22.2023.DGA                                                                                   


ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49a ustawy dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.), informuję, iż w dniu 03.07.2023 r. 
zostało wydane postanowienie znak WIG.6730.18.21.2023.DGA o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla planowanego przedsięwzięcia 
polegającego na „budowie farmy fotowoltaicznej Orzysz o łącznej mocy do 100 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą” przewidzianego do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych
 3, 9, 11/59, 13/2, 17/5, 21/18, 25/5, 27/8, 185/6 położonych w obrębie Grzegorze, gmina Orzysz ze względu na ustalenie następców prawnych po zmarłych stronach postępowania.
Tut. organ zobowiązał wnioskodawcę do wystąpienia do sądu z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku oraz do wskazania spadkobierców po zmarłych - w terminie 3 miesięcy od dnia, 
w którym postanowienie stanie się ostateczne. Na ww. postanowienie przysługuje stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego ul. Kajki 10/12 w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Orzysza.
Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Orzyszu, przy ul. Rynek 3, 12 – 250 Orzysz, w pokoju nr 213, w godzinach pracy Urzędu.
Ponadto informuję, iż w przedmiotowym postępowaniu bierze udział więcej niż dwadzieścia stron w związku z powyższym na podstawie art. 49a ustawy dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
 administracyjnego do zawiadamiania stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej będzie stosowana forma publicznego obwieszczenia.
Obwieszczenia w przedmiotowej sprawie będą udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.bip.orzysz.pl w zakładce ogłoszenia, oraz będą wywieszone na
 Tablicy Ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Orzyszu przy ulicy Rynek 3, na Tablicy Ogłoszeń Sołectwa Szwejkówko.
Zgodnie z art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w 
Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 
czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

 


Sprawę prowadzi: A. Flisiak, tel. 87/3070961 lub 880 780 660

 

(-) Burmistrz
Zbigniew Włodkowski

Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone w dniu 04.07.2023 r.

Data powstania: wtorek, 4 lip 2023 08:05
Data opublikowania: wtorek, 4 lip 2023 08:06
Opublikował(a): Aleksandra Flisiak
Zaakceptował(a): Aleksandra Flisiak
Artykuł był czytany: 127 razy