Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na części działki o numerze geodezyjnym 273, 274, 398/2, 283/5, 283/12, 283/7, 283/9, 283/6, 283/8, 283/11, 283/13, 284/15, 284/7, 284/9, 284/11, 284/13, 284/8, 284/12, 284/5, 284/20, 284/21, 284/22, 284/23 – obręb Nowe Guty, gmina Orzysz

WIG.6733.1.9.2023.DGA                                                                                    

 

OBWIESZCZENIE
o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania

Burmistrz Orzysza działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977) 
w związku z art. 97 ust. 10 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094) zawiadamia o wydanym postanowieniu z dnia 27.06.2023 r. znak WIG.6733.1.8.2023.DGA zawieszającego 
postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci 
wodociągowej na części działki o numerze geodezyjnym 273, 274, 398/2, 283/5, 283/12, 283/7, 283/9, 283/6, 283/8, 283/11, 283/13, 284/15, 284/7, 284/9, 284/11, 284/13, 
284/8, 284/12, 284/5, 284/20, 284/21, 284/22, 284/23 – obręb Nowe Guty, gmina Orzysz do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 
obszar Natura 2000.
Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Orzyszu, przy ul. Rynek 3, 12 – 250 Orzysz 

 

 

Sprawę prowadzi: A. Flisiak, tel. 87/3070961

 


(-) Burmistrz
Zbigniew Włodkowski

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone w dniu 29.06.2023 r.

Data powstania: czwartek, 29 cze 2023 07:34
Data opublikowania: czwartek, 29 cze 2023 07:36
Opublikował(a): Aleksandra Flisiak
Zaakceptował(a): Aleksandra Flisiak
Artykuł był czytany: 108 razy