Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie ofertowe - Sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej

Sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej dla nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne i lokale użytkowe będące własnością Gminy Orzysz w 2023 r. zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2021 r., poz. 497 ze zm.).

Gmina Orzysz z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, ul. Rynek 3 zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie n/w zamówienia.

1. Przedmiot zamówienia: Sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej dla nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne i lokale użytkowe będące własnością Gminy Orzysz w 2023 r. zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2021 r., poz. 497 ze zm.).

2. Termin realizacji zadania - od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2023 r.

3. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminy składania ofert.

4. Miejsce, sposób i termin składania ofert:
Oferta musi zawierać:
a) Wypełniony formularz ofertowy – zał. nr 1,
b) Oświadczenie RODO – zał. nr 2,
c) Kopie posiadanych uprawnień (poświadczone za zgodność z oryginałem), 
d) Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu, 
e) Ofertę zawierającą powyższe informacje należy dostarczyć do Zamawiającego do dnia 16 maja 2023 r. do godz. 15:30 pocztą, osobiście do siedziby Zamawiającego - pok. nr 004 Punkt obsługi interesanta, lub e-mailem: um@orzysz.pl. 

5. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
1) Oferty cenowe złożone w wyznaczonym terminie zostaną poddane ocenie wg kryterium:
Cena – 100%
Najniższa cena w danym kryterium otrzyma automatycznie 100 pkt. 

Każda cena wyższa w danym kryterium otrzyma proporcjonalnie mniej punktów, zgodnie z przeliczeniem:

  cena najniższej oferty
------------------------------ x 100 = ilość punktów dla oferty ocenianej
 cena oferty ocenianej

Wygrywa oferta cenowa, która uzyska największą ilość punktów.

2) O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi drogą pocztową wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty cenowe oraz zamieści informację na stronie internetowej www.bip.orzysz.pl - zakładka Ogłoszenia i tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie.
6. Opis warunków udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia: warunek ten będzie spełniony, jeśli wykonawca przedłoży kserokopie dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do sporządzenia świadectw charakterystyki energetycznej oraz potwierdzenie wpisu do centralnego wykazu osób uprawnionych do sporządzania świadectw oraz złoży oświadczenie o posiadanym doświadczeniu w wykonywaniu usług, które są przedmiotem zamówienia,

7. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. protest, odwołanie, skarga.

8. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

9. Zamawiający ma prawo do zmiany lub odwołania warunków postępowania bez podania przyczyny.

10. Osoby upoważnione do kontaktu w sprawie zamówienia: Katarzyna Owczarek, tel. 87 600 902 890, e – mail: katarzyna.owczarek@um.orzysz.pl

BURMISTRZ
/-/ mgr Zbigniew Włodkowski

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 10 maj 2023 11:54
Data opublikowania: środa, 10 maj 2023 11:58
Data przejścia do archiwum: czwartek, 18 maj 2023 15:24
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 131 razy