Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „budowie farmy fotowoltaicznej Orzysz o łącznej mocy do 100 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą” przewidzianego do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych 3, 9, 11/59, 13/2, 17/5, 21/18, 25/5, 27/8, 185/6 położonych w obrębie Grzegorze, gmina Orzysz.

 ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49a ustawy dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.), informuję, iż w dniu 19.01.2023 r. została wydana decyzja o umorzeniu znak WIG.6730.46.8.2022.DGA postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „budowie farmy fotowoltaicznej Orzysz o łącznej mocy do 100 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą” przewidzianego do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych 3, 9, 11/59, 13/2, 17/5, 21/18, 25/5, 27/8, 185/6 położonych w obrębie Grzegorze, gmina Orzysz. Wnioskodawca pismem z dnia 18.01.2023 r. wycofał złożony do tut. Urzędu wniosek, więc to przesądza o bezprzedmiotowości postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek strony.
Stronie służy prawo wniesienia odwołania od niniejszej decyzji w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie ul. Kajki 10/12 – za moim pośrednictwem.
Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Orzyszu, przy ul. Rynek 3, 12 – 250 Orzysz, w pokoju nr 213, w godzinach pracy Urzędu.
Ponadto informuję, iż w przedmiotowym postępowaniu bierze udział więcej niż dwadzieścia stron w związku z powyższym na podstawie art. 49a ustawy dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego do zawiadamiania stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej będzie stosowana forma publicznego obwieszczenia.
Obwieszczenia w przedmiotowej sprawie będą udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.bip.orzysz.pl w zakładce ogłoszenia, oraz będą wywieszone na Tablicy Ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Orzyszu przy ulicy Rynek 3, na Tablicy Ogłoszeń Sołectwa Szwejkówko.
Zgodnie z art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

 


Sprawę prowadzi: D. Gawrych, tel. 87/3070961 lub 880 780 660

 

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone w dniu 20.01.2023 r.


(-) Burmistrz
Zbigniew Włodkowski   

Data powstania: piątek, 20 sty 2023 11:06
Data opublikowania: piątek, 20 sty 2023 11:08
Opublikował(a): Daniel Gawrych
Zaakceptował(a): Daniel Gawrych
Artykuł był czytany: 180 razy