Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

zakończenie postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie sieci elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej nN-0,4kV” w obrębie geodezyjnym Drozdowo-Zastrużne, gmina Orzysz.


                                                                      
OBWIESZCZENIE

Burmistrz Orzysza działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) zawiadamia o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie sieci elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej nN-0,4kV” na działkach o numerach ewidencyjnych 145/3, 254, 147, 246/2, 145/2, 247/4, 44/5, 43/2, 43/4, 44/4, 241/2, 43/3, 276/1, 276/2, 41/1, 41/5, 41/4, 41/3, 246/1, 148/4 położonych w obrębie geodezyjnym Drozdowo-Zastrużne, gmina Orzysz.
Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, składać uwagi i wnioski w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, ul. Rynek 3, 12-250 Orzysz, w godzinach pracy Urzędu. Brak wniesienia uwag i wniosków w wyznaczonym terminie spowoduje wydanie decyzji w oparciu o zebrane materiały.
Stosownie do przepisu art. 10 k.p.a. organ administracji publicznej obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji umożliwić stronom wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. W związku z powyższym wyznacza się nowy termin rozpatrzenia sprawy ustala się do 13.02.2023 r. W przypadku bezczynności organu lub przewlekłości postępowania stronie przysługuje prawo wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za moim pośrednictwem. Ponaglenie musi zawierać uzasadnienie.  Organ rozpatruje ponaglenie w terminie 7 dni (art. 37 k.p.a.). 
Zgodnie z art. 49 Kpa obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
        


prawę prowadzi: D. Gawrych, tel. 87/3070961 lub 880 780 660

Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone w dniu 12.01.2023 r.


(-) Burmistrz
Zbigniew Włodkowski     

Data powstania: czwartek, 12 sty 2023 15:09
Data opublikowania: czwartek, 12 sty 2023 15:12
Opublikował(a): Daniel Gawrych
Zaakceptował(a): Daniel Gawrych
Artykuł był czytany: 160 razy