Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „budowie farmy fotowoltaicznej Orzysz o łącznej mocy do 100 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą” przewidzianego do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych 3, 9, 11/59, 13/2, 17/5, 21/18, 25/5, 27/8, 185/6 położonych w obrębie Grzegorze, gmina Orzysz

WIG.6730.46.6.2022.DGA                                                                                    


ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49a ustawy dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.), informuję, iż w dniu 29.12.2022 r. zostało wydane postanowienie znak WIG.6730.46.5.2022.DGA o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „budowie farmy fotowoltaicznej Orzysz o łącznej mocy do 100 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą” przewidzianego do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych 3, 9, 11/59, 13/2, 17/5, 21/18, 25/5, 27/8, 185/6 położonych w obrębie Grzegorze, gmina Orzysz ze względu na ustalenie następców prawnych po zmarłych.
Tut. organ zobowiązał wnioskodawcę do wystąpienia do sądu z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku oraz do wskazania spadkobierców po zmarłych - w terminie 3 miesięcy od dnia, w którym postanowienie stanie się ostateczne. Na w/w postanowienie przysługuje stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego ul. Kajki 10/12 w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Orzysza.
Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Orzyszu, przy ul. Rynek 3, 12 – 250 Orzysz, w pokoju nr 213, w godzinach pracy Urzędu.
Ponadto informuję, iż w przedmiotowym postępowaniu bierze udział więcej niż dwadzieścia stron w związku z powyższym na podstawie art. 49a ustawy dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego do zawiadamiania stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej będzie stosowana forma publicznego obwieszczenia.
Obwieszczenia w przedmiotowej sprawie będą udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.bip.orzysz.pl w zakładce ogłoszenia, oraz będą wywieszone na Tablicy Ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Orzyszu przy ulicy Rynek 3, na Tablicy Ogłoszeń Sołectwa Szwejkówko.
Zgodnie z art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Sprawę prowadzi: D. Gawrych, tel. 87/3070961 lub 880 780 660

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone w dniu 30.12.2022 r.


(-) Burmistrz
Zbigniew Włodkowski

Data powstania: piątek, 30 gru 2022 09:35
Data opublikowania: piątek, 30 gru 2022 09:39
Opublikował(a): Daniel Gawrych
Zaakceptował(a): Daniel Gawrych
Artykuł był czytany: 227 razy