Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE o postępowaniu administracyjnym z udziałem społeczeństwa

w sprawie przedsięwzięcia pn. „Farma fotowoltaiczna Orzysz” przewidzianej do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych 50, 51, 53, 58/3, 101 położonych w obrębie Gaudynki oraz 1/16, 10, 16/4, 18/5, 141, 180, 187/2 położonych w obrębie Grzegorze, gmina Orzysz.

WIG.6220.3.39.2022.DGA                                                                         

OBWIESZCZENIE
o postępowaniu administracyjnym z udziałem społeczeństwa

Burmistrz Orzysza na podstawie art. 33 ust 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj.Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm. dalej „UUOŚ”);

zawiadamia

o przedłużeniu terminu możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza się ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn. „Farma fotowoltaiczna Orzysz” przewidzianej do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych 50, 51, 53, 58/3, 101 położonych w obrębie Gaudynki oraz 1/16, 10, 16/4, 18/5, 141, 180, 187/2 położonych w obrębie Grzegorze, gmina Orzysz. Postępowanie w niniejszej sprawie zostało wszczęte w dniu 24.04.2022 r. na wniosek Doral Sungrid Renewable Energy Sp. z o.o. ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa reprezentowanej przez pełnomocnika Iwonę Grzeszczak. Planowana do realizacji inwestycja będzie polegała na budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, o mocy całkowitej do 100 MW oraz budowie instalacji do wytwarzania wodoru wraz ze stacją tankowania pojazdów wodorowych i/lub ładowania pojazdów elektrycznych na powierzchni do około 122 ha.
Mając na uwadze, że w dniu 29.08.2022 r. Burmistrz Orzysza wydał postanowienie znak: WIG.6220.3.20.2022.DGA nakładające na Inwestora obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w ramach tego postępowania przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 
Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Orzysza, zaś organem biorącym udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwym do dokonania uzgodnienia jest zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 1 UUOŚ Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz do wydania opinii Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu.
Na podstawie art. 79 ust. 1 ustawy UUOŚ, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, organ właściwy do jej wydania zapewnia możliwość udziału społeczeństwa 
w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy m.in. wnioskiem, raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, pozytywną opinią sanitarną w zakresie sanitarno-higienicznym i zdrowotnym wydaną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Orzyszu, przy ul. Rynek 3, 12 – 250 Orzysz, w godzinach pracy Urzędu. 
Uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie można składać w formie pisemnej, ustnej do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Orzyszu, przy ul. Rynek 3, 12 – 250 Orzysz, w godzinach pracy Urzędu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym (na adres um@orzysz.pl) w terminie 30 dni od dnia podania do publicznej wiadomości treści niniejszego obwieszczenia.
Na podstawie art. 35 ww. ustawy uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.
Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Orzysza przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Orzyszu oraz poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Orzyszu oraz w miejscu planowanej inwestycji na Tablicy Ogłoszeń Sołectwa Szwejkówko, Grzegorze, Gaudynki, Nowe Guty oraz na Tablicy Ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Orzyszu. 


Sprawę prowadzi: D. Gawrych, tel. 87/3070961 lub 880 780 660

Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone w dniu 27.12.2022 r.


(-) Zastępca Burmistrza Orzysza

Beata Jażdżewska

Data powstania: wtorek, 27 gru 2022 07:43
Data opublikowania: wtorek, 27 gru 2022 07:46
Opublikował(a): Daniel Gawrych
Zaakceptował(a): Daniel Gawrych
Artykuł był czytany: 231 razy