Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „budowie sieci elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej nN-0,4kV” w obrębie geodezyjnym Drozdowo-Zastrużne, gmina Orzysz

WIG.6733.6.13.2022.DGA                                                                             

OBWIESZCZENIE
Burmistrz Orzysza działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.) zawiadamia, iż, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „budowie sieci elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej nN-0,4kV” na działkach o numerach ewidencyjnych 145/3, 254, 147, 246/2, 145/2, 247/4, 44/5, 43/2, 43/4, 44/4, 241/2, 43/3, 276/1, 276/2, 41/1, 41/5, 41/4, 41/3, 246/1, 148/4 położonych w obrębie geodezyjnym Drozdowo-Zastrużne, gmina Orzysz nie zostanie rozpatrzone w terminie. Nowy termin rozpatrzenia sprawy ustala się do 15.02.2023 r. Zmiana terminu spowodowana jest faktem iż, tut. organ musi dokonać zgodnie z art. 53 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy z organami współdziałającymi m.in.. Starostwem Powiatowym w Piszu, Zarządem Zlewni w Giżycku, Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie. W przypadku bezczynności organu lub przewlekłości postępowania stronie przysługuje prawo wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za moim pośrednictwem. Ponaglenie musi zawierać uzasadnienie.  Organ rozpatruje ponaglenie w terminie 7 dni (art. 37 k.p.a.). 
Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Orzyszu, przy ul. Rynek 3, 12 – 250 Orzysz w godzinach pracy Urzędu (pokój 213) w terminie 14 dni od dnia upublicznienia obwieszczenia. Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron postępowania wynikających z art. 10 k.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Sprawę prowadzi: D. Gawrych, tel. 87/3070961 lub 880 780 660

Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone w dniu 19.12.2022 r.


(-) Zastępca Burmistrza Orzysza

Beata Jażdżewska

Data powstania: poniedziałek, 19 gru 2022 12:27
Data opublikowania: poniedziałek, 19 gru 2022 12:29
Opublikował(a): Daniel Gawrych
Zaakceptował(a): Daniel Gawrych
Artykuł był czytany: 168 razy