Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „budowie farmy fotowoltaicznej Orzysz o łącznej mocy do 100 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą” przewidzianego do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych 3, 9, 11/59, 13/2, 17/5, 21/18, 25/5, 27/8, 185/6 położonych w obrębie Grzegorze, gmina Orzysz

WIG.6730.46.2.2022.DGA                                                                                     
ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
O NIEZAŁATWIENIU SPRAWY W TERMINIE

Działając na podstawie art. 36 ustawy dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.), informuję, iż postępowanie administracyjne
w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „budowie farmy fotowoltaicznej Orzysz o łącznej mocy do 100 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą” przewidzianego do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych 3, 9, 11/59, 13/2, 17/5, 21/18, 25/5, 27/8, 185/6 położonych w obrębie Grzegorze, gmina Orzysz nie zostanie rozpatrzone w terminie. 
Nowy termin rozpatrzenia sprawy ustala się do 09.01.2023 r.
Zmiana terminu spowodowana jest faktem iż, po wysłaniu do stron postępowania zawiadomienia o wszczęciu w/w postępowania wróciła do tut. Organu część korespondencji z adnotacją z placówki Poczty Polskiej iż, osoby zmarły. W związku z powyższym tut. Organ przeprowadza czynności w celu uzyskania aktów zgonów w stosunku do osób uznanych za zmarłych, które potwierdzą ten fakt. W dalszej kolejności tut. Organ ustali czy są znani organowi spadkobiercy, a w przypadku braku takich informacji rozważy zawieszenie przedmiotowego postępowania do czasu ich ustalenia. Postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy powinno toczyć się z udziałem wszystkich właścicieli nieruchomości sąsiednich, które znajdują się w obszarze oddziaływania inwestycji objętej wnioskiem inwestora, a jeżeli których z właścicieli nie żyje, to z udziałem jego spadkobierców. 
Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Orzyszu, przy ul. Rynek 3, 12 – 250 Orzysz, w pokoju nr 213, w godzinach pracy Urzędu.
Jednocześnie informuję, iż w przypadku bezczynności organu lub przewlekłości postępowania stronie przysługuje prawo wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za moim pośrednictwem. Ponaglenie musi zawierać uzasadnienie.  Organ rozpatruje ponaglenie w terminie 7 dni (art. 37 k.p.a.). 
Ponadto informuję, iż w przedmiotowym postępowaniu bierze udział więcej niż dwadzieścia stron w związku z powyższym na podstawie art. 49a ustawy dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego do zawiadamiania stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej będzie stosowana forma publicznego obwieszczenia.
Obwieszczenia w przedmiotowej sprawie będą udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.bip.orzysz.pl w zakładce ogłoszenia, oraz będą wywieszone na Tablicy Ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Orzyszu przy ulicy Rynek 3, na Tablicy Ogłoszeń Sołectwa Szwejkówko.
Zgodnie z art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.


Sprawę prowadzi: D. Gawrych, tel. 87/3070961 lub 880 780 660

Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone w dniu 08.12.2022 r.


(-) Zastępca Burmistrza Orzysza

Beata Jażdżewska

Data powstania: czwartek, 8 gru 2022 09:02
Data opublikowania: czwartek, 8 gru 2022 09:06
Opublikował(a): Daniel Gawrych
Zaakceptował(a): Daniel Gawrych
Artykuł był czytany: 226 razy