Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OB W I E S Z C Z E N I E

Decyzja Nr 3/22 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

WIG.6733.5.18.2022.DGA                                                                              

OBWIESZCZENIE


Burmistrz Orzysza działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) zawiadamia strony postępowania iż, w dniu 01.12.2022 r. została wydana Decyzja Nr 3/22 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV na części działki ewidencyjnej nr 199/3 obręb geodezyjny 14-Nowe Guty, gm. Orzysz.
Decyzja oraz dokumentacja jest do wglądu dla stron postępowania w terminie 14 dni od daty podania informacji do publicznej wiadomości w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, ul. Rynek 3, 12-250 Orzysz, w pokoju nr 213 w godzinach pracy Urzędu. 
Zgodnie z art. 49 Kpa obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
             

 

Sprawę prowadzi: D. Gawrych, tel. 87/3070961


 

Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone w dniu 02.12.2022 r.

 


(-) Burmistrz
Zbigniew Włodkowski

Data powstania: piątek, 2 gru 2022 12:38
Data opublikowania: piątek, 2 gru 2022 12:41
Opublikował(a): Daniel Gawrych
Zaakceptował(a): Daniel Gawrych
Artykuł był czytany: 180 razy