Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OB W I E S Z C Z E N I E

o wydanej Decyzji Nr 2/22 znak WIG.6733.4.2022.DGA w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie mostu w km 5+142 drogi powiatowej nr 1865N koło miejscowości Klusy na części działek o numerach ewidencyjnych 210, 396, obręb geodezyjny 16-Ogródek, gm. Orzysz.

WIG.6733.4.16.2022.DGA                                                                           

OBWIESZCZENIE


Burmistrz Orzysza działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) zawiadamia strony postępowania iż, w dniu 21.11.2022 r. została wydana Decyzja Nr 2/22 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie mostu w km 5+142 drogi powiatowej nr 1865N koło miejscowości Klusy na części działek o numerach ewidencyjnych 210, 396, obręb geodezyjny 16-Ogródek, gm. Orzysz.
Decyzja oraz dokumentacja jest do wglądu dla stron postępowania w terminie 14 dni od daty podania informacji do publicznej wiadomości w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, ul. Rynek 3, 12-250 Orzysz, w pokoju nr 213 w godzinach pracy Urzędu. 
Zgodnie z art. 49 Kpa obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
             

Sprawę prowadzi: D. Gawrych, tel. 87/3070961

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone w dniu 21.11.2022 r.

 


(-) Burmistrz
Zbigniew Włodkowski

Data powstania: poniedziałek, 21 lis 2022 12:17
Data opublikowania: poniedziałek, 21 lis 2022 12:19
Opublikował(a): Daniel Gawrych
Zaakceptował(a): Daniel Gawrych
Artykuł był czytany: 151 razy