Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie/zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego.

o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie linii kablowej nN 0,4 kV, złącza kablowego do zasilania działek w miejscowości Nowe Guty” .

WIG.6733.5.16.2022.DGA                                                                           

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Orzysza działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) zawiadamia o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie linii kablowej nN 0,4 kV, złącza kablowego do zasilania działek w miejscowości Nowe Guty” na działce o numerze ewidencyjnym 199/3 położonej w obrębie geodezyjnym Nowe Guty, gmina Orzysz.
Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, składać uwagi i wnioski w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, ul. Rynek 3, 12-250 Orzysz, w godzinach pracy Urzędu. Brak wniesienia uwag i wniosków w wyznaczonym terminie spowoduje wydanie decyzji w oparciu o zebrane materiały.
Stosownie do przepisu art. 10 k.p.a. organ administracji publicznej obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji umożliwić stronom wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. W związku z powyższym wyznacza się nowy termin rozpatrzenia sprawy ustala się do 09.12.2022 r. W przypadku bezczynności organu lub przewlekłości postępowania stronie przysługuje prawo wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za moim pośrednictwem. Ponaglenie musi zawierać uzasadnienie.  Organ rozpatruje ponaglenie w terminie 7 dni (art. 37 k.p.a.). 
Zgodnie z art. 49 Kpa obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
   

Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone w dniu 10.11.2022 r. 


BURMISTRZ
/-/ mgr Zbigniew Włodkowski

Data powstania: czwartek, 10 lis 2022 10:32
Data opublikowania: czwartek, 10 lis 2022 10:34
Opublikował(a): Daniel Gawrych
Zaakceptował(a): Daniel Gawrych
Artykuł był czytany: 181 razy