Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OB W I E S Z C Z E N I E

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie sieci elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej nN-0,4kV” w obrębie geodezyjnym Drozdowo-Zastrużne, gmina Orzysz

WIG.6733.3.19.2022.DGA                                                                               

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Orzysza działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.) oraz 10 ustawy dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) zawiadamia, iż, w dniu 27.10.2022 r. postanowieniem znak WIG.6733.3.17.2022.DGA podjęto zawieszone postępowanie oraz zawiadomieniem z dnia 27.10.2022 r. zakończono postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie sieci elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej nN-0,4kV” na działkach o numerach ewidencyjnych 248/2, 145/3, 254, 147, 246/2, 145/2, 247/4, 44/5, 43/2, 43/4, 44/4, 247/5, 44/1, 241/2, 767/13, 43/3, 276/1, 276/2, 767/11, 41/1, 41/5, 41/4, 41/3, 246/1, 148/1, 148/5, 148/4 położonych w obrębie geodezyjnym Drozdowo-Zastrużne, gmina Orzysz wszczęte z wniosku PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin w imieniu której działa pełnomocnik Marzena Pyrcak.
Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Orzyszu, przy ul. Rynek 3, 12 – 250 Orzysz w godzinach pracy Urzędu (pokój 213) w terminie 14 dni od dnia upublicznienia obwieszczenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone w dniu 31.10.2022 r. 


BURMISTRZ
/-/ mgr Zbigniew Włodkowski

Data powstania: poniedziałek, 31 paź 2022 10:30
Data opublikowania: poniedziałek, 31 paź 2022 10:31
Opublikował(a): Daniel Gawrych
Zaakceptował(a): Daniel Gawrych
Artykuł był czytany: 152 razy