Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OB W I E S Z C Z E N I E

o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie mostu w km 5+142 drogi powiatowej nr 1865N koło miejscowości Klusy

WIG.6733.4.15.2022.DGA                                                                      

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Orzysza działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) zawiadamia o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie mostu w km 5+142 drogi powiatowej nr 1865N koło miejscowości Klusy na działkach o numerach ewidencyjnych 210 i 396 położonych w obrębie geodezyjnym Ogródek, gmina Orzysz.
Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, składać uwagi i wnioski w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, ul. Rynek 3, 12-250 Orzysz, w godzinach pracy Urzędu. Brak wniesienia uwag i wniosków w wyznaczonym terminie spowoduje wydanie decyzji w oparciu o zebrane materiały.
Zgodnie z art. 49 Kpa obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
             

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone w dniu 31.10.2022 r. 


BURMISTRZ
/-/ mgr Zbigniew Włodkowski

Data powstania: poniedziałek, 31 paź 2022 08:46
Data opublikowania: poniedziałek, 31 paź 2022 08:47
Opublikował(a): Daniel Gawrych
Zaakceptował(a): Daniel Gawrych
Artykuł był czytany: 157 razy