Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OB W I E S Z C Z E N I E

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią w miejscowości Nowe Guty”.

WIG.6733.2.13.2022.DGA                                                                 

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Orzysza działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) zawiadamia strony postępowania iż, w dniu 24.10.2022 r. została wydana Decyzja Nr 1/22 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią w miejscowości Nowe Guty” na działkach o numerach ewidencyjnych 63/13, 63/10, 63/3, 63/4, 63/6, 63/7, 63/8, 63/24, 63/15, 63/19, 63/27, 63/28, 63/12, 63/18, 63/22, 63/25, 103 położonych w obrębie geodezyjnym Nowe Guty, gmina Orzysz.
Decyzja oraz dokumentacja jest do wglądu dla stron postępowania w terminie 14 dni od daty podania informacji do publicznej wiadomości w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, ul. Rynek 3, 12-250 Orzysz, w pokoju nr 213 w godzinach pracy Urzędu. 
Zgodnie z art. 49 Kpa obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
             


Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone w dniu 31.10.2022 r. 


BURMISTRZ
/-/ mgr Zbigniew Włodkowski

Data powstania: poniedziałek, 31 paź 2022 08:31
Data opublikowania: poniedziałek, 31 paź 2022 08:36
Opublikował(a): Daniel Gawrych
Zaakceptował(a): Daniel Gawrych
Artykuł był czytany: 170 razy