Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie

Starosty Piskiego o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej.

Zgodnie z art. 11 d ust. 5, ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. - o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 176 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022., poz. 2000 ze zm.) - zawiadamia się - że na wniosek Gminy Orzysz z dnia 15 grudnia 2022r. - zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie drogigminnej - ul. mazurskiej wraz z rozbudową i medernizacją istniejącego oświetlenia od km 0+000,00 do km 0+837,46 i od km 0+000 do km 0+112,10.

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej będzie jednocześnie decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości oraz zatwierdzającą projekt zagospodarowania i architektoniczno-budowlany.

Jednocześnie zawiadamia się strony postępowania, że z aktami sprawy można zapoznać się w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Budownictwa Starostwa Powietowego w Piszu ul. Warszawska 1 pokój 16 w godzinach 7:30-15:30.

Granice lokalizacji obejmują następujące nieruchomości:
Dz. nr 344/14, 349, 354, 371/7, 536, 369, 537,/2, 370 położonych w obrębie Orzysz-miasto.

Zawiadomienie niniejsze uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia (zgodnie z art. 49 ustawy KPA).