Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja na temat wypłaty dodatku do ogrzewania dla podmiotów wrażliwych

WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU DLA NIEKTÓRYCH PODMIOTÓW NIEBĘDĄCYCH GOSPODARSTWAMI DOMOWYMI Z TYTUŁU WYKORZYSTYWANIA NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA

Dodatek do ogrzewania dla podmiotów wrażliwych

Dodatek dla podmiotów wrażliwych wymienionych w ustawie z 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją
na rynku paliw przysługuje podmiotom, które ponoszą koszty zakupu węgla kamiennego, brykietu lub peletu zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego, peletu drzewnego albo innego rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG albo oleju opałowego, wykorzystywanych na cele ogrzewania, w związku z wykonywaniem przez te podmioty ich podstawowej działalności, których główne źródło ciepła jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Dodatek wyniesie 40 proc. różnicy między zakładanymi średnimi rocznymi kosztami zakupu paliwa wykorzystywanego na potrzeby ogrzewania, kupionego w 2022 r., a uśrednionymi kosztami zakupu z  ostatnich dwóch lat.

Podmioty wrażliwe mogą składać wnioski do 30 listopada 2022 r. w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Orzyszu, a wnioski złożone po tym dniu nie będą rozpatrywane.

Dodatek nie przysługuje podmiotom wrażliwym, które są przyłączone do sieci ciepłowniczej oraz skorzystały z dofinansowania na podstawie ustawy o dodatku węglowym.

Prawidłowo wypełniony wniosek powinien zawierać obliczenia wykonane na podstawie wzoru, do wniosku należy załączyć oryginały lub kopie poświadczone urzędowo lub notarialnie za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających uprawnienie
do reprezentowania podmiotów, a także dokumenty sprzedaży będące podstawą
do wykonania obliczeń.

Arkusz do obliczenia dodatku dla podmiotu wrażliwego dostępny jest pod adresem: https://www.gov.pl/web/klimat/arkusz-do-obliczania-dodatku-dla-podmiotu-wrazliwego

Źródło ciepła musi być zgłoszone do CEEB - szczegóły na str. https://ceeb.gov.pl/

Lista podmiotów wrażliwych:
- podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
- jednostki organizacyjną pomocy społecznej
- noclegownie albo ogrzewalnie
- jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
- podmioty systemu oświaty
- podmioty tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki
- podmioty prowadzące żłobek lub klub dziecięcy
- kościoły lub inne związki wyznaniowe
- podmioty prowadzące działalność kulturalną
- podmioty prowadzące działalność archiwalną
- ochotnicze straże pożarne
- placówki zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub  osobom w podeszłym wieku
- rodzinne domy pomocy
- centra integracji społecznej
- kluby integracji społecznej
- warsztaty terapii zajęciowej i zakłady aktywności zawodowej
- organizacje pozarządowe
- spółdzielnie socjalne

W CELU POPRAWNEGO WYPEŁNIENIA WNIOSKU NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ ZAMIESZCZONĄ PONIŻEJ.

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 7 paź 2022 12:39
Data opublikowania: piątek, 7 paź 2022 12:56
Opublikował(a): Monika Steć
Zaakceptował(a): Monika Steć
Artykuł był czytany: 321 razy