Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie/zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego.

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią w miejscowości Nowe Guty”

WIG.6733.2.11.2022.DGA                                                                     
OBWIESZCZENIE

Burmistrz Orzysza działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) zawiadamia o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią w miejscowości Nowe Guty” na działkach o numerach ewidencyjnych 63/13, 63/10, 63/3, 63/4, 63/6, 63/7, 63/8, 63/24, 63/15, 63/19, 63/27, 63/28, 63/12, 63/18, 63/22, 63/25, 103 położonych w obrębie geodezyjnym Nowe Guty, gmina Orzysz.
Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, składać uwagi i wnioski w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, ul. Rynek 3, 12-250 Orzysz, w godzinach pracy Urzędu. Brak wniesienia uwag i wniosków w wyznaczonym terminie spowoduje wydanie decyzji w oparciu o zebrane materiały.
Zgodnie z art. 49 Kpa obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
             

Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone w dniu 27.09.2022 r.

(-) Burmistrz
Zbigniew Włodkowski

Data powstania: wtorek, 27 wrz 2022 10:00
Data opublikowania: wtorek, 27 wrz 2022 10:01
Opublikował(a): Daniel Gawrych
Zaakceptował(a): Daniel Gawrych
Artykuł był czytany: 256 razy