Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OB W I E S Z C Z E N I E

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie sieci elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej nN-0,4kV” w obrębie geodezyjnym Drozdowo-Zastrużne, gmina Orzysz.

WIG.6733.3.12.2022.DGA                                                                   

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Orzysza działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.) oraz 10 ustawy dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) zawiadamia, iż, w dniu 16.09.2022 r. wpłynął wniosek PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin w imieniu której działa pełnomocnik Marzena Pyrcak o zawieszenie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie sieci elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej nN-0,4kV” na działkach o numerach ewidencyjnych 248/2, 145/3, 254, 147, 246/2, 145/2, 247/4, 44/5, 43/2, 43/4, 44/4, 247/5, 44/1, 241/2, 767/13, 43/3, 276/1, 276/2, 767/11, 41/1, 41/5, 41/4, 41/3, 246/1, 148/1, 148/5, 148/4 położonych w obrębie geodezyjnym Drozdowo-Zastrużne, gmina Orzysz. Wniosek o zawieszenie w/w postępowania został złożony z powodu odmowy uzgodnienia projektu decyzji przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w Olsztynie.
Zgodnie z art. 98 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego organ administracyjny może zawiesić postępowanie, jeżeli wystąpi o to strona, na rzecz której postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz nie zagraża to interesowi społecznemu.
Wobec powyższego informuje się, iż nie wniesienie sprzeciwu przez strony wobec wniosku 
o zawieszenie postępowania, będzie traktowane jako brak sprzeciwu wobec przedmiotowego wniosku.
Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Orzyszu, przy ul. Rynek 3, 12 – 250 Orzysz w godzinach pracy Urzędu (pokój 213) w terminie 14 dni od dnia upublicznienia obwieszczenia.

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone w dniu 20.09.2022 r.

(-) Burmistrz
Zbigniew Włodkowski

 

Data powstania: wtorek, 20 wrz 2022 12:20
Data opublikowania: wtorek, 20 wrz 2022 12:22
Opublikował(a): Daniel Gawrych
Zaakceptował(a): Daniel Gawrych
Artykuł był czytany: 222 razy