Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OB W I E S Z C Z E N I E

w sprawie wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na przebudowie mostu w km 5+142 drogi powiatowej nr 1865N koło miejscowości Klusy

WIG.6733.4.11.2022.DGA                                                                                   

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Orzysza działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.) zawiadamia, iż, postępowanie administracyjne wszczęte z wniosku Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu reprezentowanego przez pełnomocnika Janusza Grasińskiego w sprawie wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na przebudowie mostu w km 5+142 drogi powiatowej nr 1865N koło miejscowości Klusy na działkach o numerach ewidencyjnych 210 i 396 położonych w obrębie geodezyjnym Ogródek, gmina Orzysz nie zostanie rozpatrzone w terminie. Nowy termin rozpatrzenia sprawy ustala się do 17.10.2022 r. Zmiana terminu spowodowana jest faktem iż, tut. organ musi dokonać zgodnie z art. 53 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy z organami współdziałającymi m.in.. Starostwem Powiatowym w Piszu, Zarządem Zlewni w Giżycku, Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie. W przypadku bezczynności organu lub przewlekłości postępowania stronie przysługuje prawo wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za moim pośrednictwem. Ponaglenie musi zawierać uzasadnienie.  Organ rozpatruje ponaglenie w terminie 7 dni (art. 37 k.p.a.). 
Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Orzyszu, przy ul. Rynek 3, 12 – 250 Orzysz w godzinach pracy Urzędu (pokój 213) w terminie 14 dni od dnia upublicznienia obwieszczenia. Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron postępowania wynikających z art. 10 k.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Sprawę prowadzi: D. Gawrych, tel. 87/3070961

Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone w dniu 15.09.2022 r.

(-) Burmistrz
Zbigniew Włodkowski

Data powstania: czwartek, 15 wrz 2022 14:05
Data opublikowania: czwartek, 15 wrz 2022 14:08
Opublikował(a): Daniel Gawrych
Zaakceptował(a): Daniel Gawrych
Artykuł był czytany: 160 razy