Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie

Starosty Piskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Nr WZB.6740.I.5.2022 z dnia 10 sierpnia 2022r.

Działając na postawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r, poz. 735 ze zm.) oraz zgodnie z art. 11f ust.3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r roku- o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U z 2022r., poz. 176 ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek Gminy Orzysz z dnia 12 lipca 2022r., w sprawie wydanej decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie drogi gminnej - ulicy Ogrodowej od km 0+000,00 do km 0+887,02.

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej będzie jednocześnie decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości oraz zatwierdzający projekt zagospodarowania terenu i architetkoniczo-budowlany. Nieruchomość: dz. nr 271/22, 248, 268/1, 259/7, 265/4, 268/6, 269/18, 268/8 położone na terenie obrębu Orzysz- miasto.

Wszystkie strony postępowania zawiadamiam, że z treścią wyżej wymienionej decyzji można zapoznać się w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Piszu przy ul. Warszawskiej 1 (pokój 16) w terminie 14 dni od publicznego ogloszenia nieniejszego obwieszczenia.

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz U. z 2021r., poz. 735 ze zm.) zawiadomienie stron uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publiczengo ogłoszenia.

Od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego za pośrednistwem Starosty Piskiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

Data powstania: piątek, 19 sie 2022 09:01
Data opublikowania: piątek, 19 sie 2022 09:11
Opublikował(a): Patrycja Ostrowska
Zaakceptował(a): Patrycja Ostrowska
Artykuł był czytany: 245 razy